دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-111 

مقاله علمی پژوهشی

مروری بر اثرات قلبی عروقی زعفران و مواد مؤثره آن

صفحه 3-13

10.22048/jsat.2014.4814

بی بی مرجان رضوی؛ محسن ایمن شهیدی؛ خلیل آبنوس؛ حسین حسین زاده


شناسایی برخی تقلبات زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS

صفحه 29-38

10.22048/jsat.2014.4816

نسرین مشتاقی؛ الهام حمیدی؛ عبدالرضا باقری؛ احمد شریفی؛ عباس همتی کاخکی


برنامه عملیاتی برندسازی محصول زعفران ایران

صفحه 39-68

10.22048/jsat.2014.4817

ابوالفضل معصوم زاده؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ جعفر شمسی؛ خلیل دهنوی