دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 3-104 
4. اثرات روش‌های مدیریت علف‌های هرز بر تراکم و زیست‌توده آن‌ها و عملکرد زعفران

صفحه 45-58

حسین زارع حسینی؛ رضا قربانی؛ محمدحسن راشد محصل؛ حسین رحیمی


5. بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران

صفحه 59-74

علیرضا کرباسی؛ فاطمه رستگاری پور


مقاله علمی کوتاه

7. تأثیر نانو نقره بر خصوصیات رشد رویشی زعفران

صفحه 91-104

نسیم رضوانی؛ علی سروش زاده


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1393، صفحه 243-322 پاییز 1393، صفحه 177-237 تابستان 1393، صفحه 107-169 بهار 1393، صفحه 3-104