دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 3-104 

مقاله علمی کوتاه

7. تأثیر نانو نقره بر خصوصیات رشد رویشی زعفران

صفحه 91-104

10.22048/jsat.2014.6188

نسیم رضوانی؛ علی سروش زاده