دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آبان 1393، صفحه 177-237 
آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

صفحه 215-223

10.22048/jsat.2014.7865

علیرضا کرباسی؛ هاشم محمودی؛ بهزاد فکاری سردهایی؛ محمد مهدی فارسی علی آبادی


مقاله علمی کوتاه

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی (متانول، اتانول) گلبرگ زعفران

صفحه 231-236

10.22048/jsat.2014.7867

زهرا افرازه؛ مرضیه بلندی؛ مهدی خورشیدی؛ عبدالرضا محمدی نافچی