دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 177-237 

مقاله علمی پژوهشی

1. تأثیر مصرف برخی کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر خصوصیات کمی وکیفی زعفران زراعی

صفحه 177-189

زهرا حیدری؛ حسین بشارتی؛ سعیده ملکی فراهانی


5. آزمون پیوستگی و فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

صفحه 215-223

علیرضا کرباسی؛ هاشم محمودی؛ بهزاد فکاری سردهایی؛ محمد مهدی فارسی علی آبادی


مقاله علمی کوتاه

7. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی (متانول، اتانول) گلبرگ زعفران

صفحه 231-236

زهرا افرازه؛ مرضیه بلندی؛ مهدی خورشیدی؛ عبدالرضا محمدی نافچی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1393، صفحه 243-322 پاییز 1393، صفحه 177-237 تابستان 1393، صفحه 107-169 بهار 1393، صفحه 3-104