دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 243-322 

مقاله علمی پژوهشی

نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن در زعفران زراعی

صفحه 243-254

10.22048/jsat.2015.8618

علیرضا کوچکی؛ مهدی جمشید عینی؛ سید محمد سیدی


مقاله علمی کوتاه

ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L)

صفحه 311-322

10.22048/jsat.2015.8624

مهسا اقحوانی شجری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا کوچکی؛ حمیدرضا فلاحی؛ رضا طاهرپور کلانتری