نشریه زراعت وفناوری زعفران طبق نامه شماره 3/18/63717 تاریخ 1393/4/15 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امتیاز علمی پژوهشی دریافت نمود.


این نشریه طبق نامه شماره 3/18/63717  تاریخ  1393/4/15  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امتیاز علمی پژوهشی دریافت نمود.