با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
تاثیر دگرآسیبی گیاه زعفران (.Crocus sativus L) برخصوصیات جوانه زنی و رشدگیاهچه جو وحشی (Hordeum spontaneum)و مرغ (Agropayron repense)

مهدی قسمتی؛ محمد حسین امینی فرد؛ معصومه عبدالهی؛ معصومه شاکری

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.54263.1163

چکیده
  به‌منظور بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه دو علف هرز جو وحشی (Hordeum spontaeum)  و مرغ (Agropayron repense) تحت تأثیر غلظت­های عصاره آبی بنه و برگ زعفران (.Crocus sativus L) دو آزمایش مجزا برای هریک از گونه‌ها به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند در سال 1394 انجام شد. تیمارهای آزمایش ...  بیشتر