با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
تنش کم‌آبی و اثر نانو ذرات نقره بر صفات مورفولوژیک برخی اکوتیپ‌های زعفران (Crocus sativus L.) خراسان جنوبی

سارا صابرتنها؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ زهره علیزاده

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 473-485

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.82080.1223

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر تنش کم‌آبی و نانو ذرات نقره بر صفات مورفولوژیکی برخی اکوتیپهای زعفران انجام شد. آزمایش به‌صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند با دو سطح آبیاری کامل و کم‌آبی بر روی 10 اکوتیپ زعفران و در سه سطح نانو ذرات نقره شامل تیمار شاهد (آب مقطر)، ...  بیشتر