با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سایر موضوعات مرتبط با زعفران
بررسی تأثیر فرآیند خشک ‌کردن بر ویژگی های رنگی گلبرگ زعفران با استفاده از ماشین بینایی

صدیقه کسعلی؛ سعید مینایی؛ مهدی عیاری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 81-91

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.91656.1241

چکیده
  خشک کردن یکى از روش‌هاى رایج براى افزایش ماندگارى گیاهان دارویی و محصولات کشاورزى است. در این پژوهش، فرآیند خشک کردن گلبرگ‌های زعفران با خشک کن هوای داغ لایه نازک در پنج سطح دمای 40، 60، 80، 100 و 120 درجه سلسیوس و سه سرعت هوای 5/0، 1 و 5/1 متر بر ثانیه و تأثیرات آن‌ها بر پارامتر‌های رنگی (مقادیر G ,R و B) مورد بررسی قرار گرفت. به کمک سامانه ماشین ...  بیشتر