با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
اثر بقایای بنه و عصاره آن بر عملکرد برگ و گل زعفران (Crocus sativus L.)تحت تاثیر سنین مختلف بقایای مزرعه زعفران

محمد فرهنگی؛ احمد احمدیان؛ ایمان یوسفی جوان

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 325-328

https://doi.org/10.22048/jsat.2020.156368.1324

چکیده
  یکی از مشکلات موجود در کشت زعفران، عدم امکان کشت مجدد آن در یک مزرعه می‌باشد. مطالعه جهت شناسایی علل عدم امکان کشت مجدد زعفران ضروری به نظر می‌رسد. این تحقیق به منظور بررسی اثر سنین مختلف خاک مزرعه زعفران و همچنین کاربرد بنه و عصاره آن بر عملکرد و اجزای عملکرد گل و برگ زعفران، بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی و با سه تکرار ...  بیشتر