با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد

مرتضی اشرفی؛ محمود هوشمند؛ محمد رضا لطفعلی پور؛ کامران داوری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 111-123

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.92655.1247

چکیده
  دشت مشهد در استان خراسان رضوی و جزو دشت‌های ممنوعه و ممنوعه‌ی بحرانی است. با عنایت به اینکه در اثر بهره‌برداری‌های بی‌رویه و غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، سـطح آب زیرزمینـی در آن بـه تدریج پایین رفته و با کسری مخزن مواجه شدهاست ، انتخاب استراتژی‌های مناسب برای کاهش مصرف آب در این دشت ضروری است. سیاست‌های متنوعی برای کاهش مصرف آب ...  بیشتر