با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
بررسی امکان جایگزینی کود دامی با سایر بهبود دهنده‌های رشد آلی در زراعت زعفران (Crocus sativus L) در وزن‌های مختلف بنه مادری

مهدی ابراهیمی؛ محسن پویان؛ محمد مهدی نژاد

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 37-57

https://doi.org/10.22048/jsat.2019.165266.1331

چکیده
  این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر بهبود دهنده‌های رشد آلی (امولسیون آلی-معدنی با نام تجاری امیک، اسید­هیومیک با نام تجاری هیوماکس، کود دامی و شاهد بدون تغذیه) و وزن بنه مادری (0 تا 4 گرم، 1/4 تا 8 گرم و 1/8 تا 12 گرم) بر عملکرد گل و بنه زعفران، به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با سه تکرار طی سال‌های زراعی 97- 1396 و 98- 1397 ...  بیشتر