با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
شناسایی برخی از قارچ های عامل پوسیدگی بنه زعفران و کنترل آن‌ها

آیت اله سعیدی زاده

دوره 2، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 205-213

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7864

چکیده
  جهت شناسایی عوامل قارچی پوسیدگی بنه زعفران و کنترل آن‌ها، از مزارع و محل‌های نگهداری بنه، واقع در بشرویه از توابع استان خراسان جنوبی، نمونه‌برداری صورت گرفت. پس از کشت بافت‌های آلوده، گونه‌های قارچیPenicillium digitatum، Aspergillus nigerو Rhizopus stoloniferجداسازی و شناسایی گردید. جهت کنترل این بیمارگرها از چهار غلظت از سوسپانسیون باکتری Pseudomonas fluorescens ...  بیشتر