با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
ارزیابی تأثیر عوامل اقلیمی مؤثر بر کشت زعفران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) موردمطالعه: دهستان‌های شهرستان رشتخوار

سعید کامیابی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ احمدرضا روحی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6187

چکیده
  مقاله حاضر، باهدف مشخص کردن معیارهای اقلیمی و شناخت رتبه عوامل مؤثر بر کشت زعفران و ارزیابی تأثیر آن در شهرستان رشتخوار از توابع استان خراسان رضوی انجام گردیده است. فرضیه اصلی تحقیق این است که شهرستان رشتخوار شرایط لازم، جهت کاشت و افزایش زیر کشت بردن، محصول زعفران را دارد و در طول تحقیق همواره این سؤال مدنظر بوده که کدام‌یک از عوامل ...  بیشتر