با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
تأثیر نانو نقره بر خصوصیات رشد رویشی زعفران

نسیم رضوانی؛ علی سروش زاده

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 91-104

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6188

چکیده
   آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل و در چهار تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این آزمایش اثر پیش‌تیمار غلظت‌های صفر، 40، 80 و 120 پی‌پی‌ام محلول نانو نقره و بر‌هم‌کنش این تیمارها با شرایط تنش غرقابی و عدم تنش غرقابی بر روی ریشه‌های زعفران موردبررسی قرار گرفت. در شرایط بدون تنش غلظت‌های 40‌‌ و 80 پی‌پی‌ام ...  بیشتر