با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی کشت زعفران بر خانوارهای روستایی با تأکید بر کشاورزی پایدار (نمونه مورد مطالعه: دهستان بالاولایت، شهرستان باخرز)

خدیجه بوذرجمهری؛ فهیمه شیخ احمدی؛ خدیجه جوانی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 63-73

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.11902

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی زعفران بر خانوارهای روستایی با روش توصیفی- تحلیلی و توسط مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای صورت گرفته است. جامعه آماری موردنظر تمام خانوارهای 13 روستای دهستان بالاولایت شهرستان باخرز (2908N=) می‌باشد که از این میان 272 خانوار به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. پرسشنامه‌ای جهت گردآوری اطلاعات تنظیم ...  بیشتر