با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی

بهاره زندی دره غریبی؛ علیرضا کرباسی؛ تکتم محتشمی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 397-410

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.105171.1271

چکیده
  پایین بودن بازدهی آب مصرفی در بخش کشاورزی اتخاذ استراتژی‌های بهینه‌سازی الگوی کشت و لذا مصرف آب را، به‌خصوص در مناطق کم‌آبی همچون کشور ایران ضروری کرده است. زعفران می‌تواند محصولی مناسب ازنظر صرفه‌جویی در مصرف آب باشد. هدف از اجرای این مطالعه بررسی تأثیر توسعه کشت زعفران بر تخصیص منابع آب و افزایش درآمد کشاورزان از طریق به‌کارگیری ...  بیشتر