با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
پیش بینی عملکرد و کارآیی مصرف آب زعفران با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی بر مبنای فاکتورهای اقلیمی و آب

عظیم شیردلی؛ ابوالفضل توسلی

دوره 3، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 121-131

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.10381

چکیده
  با پدید آمدن تکنیک‌های آماری قوی و شبکه‌های عصبی، مدل‌های پیش‌بینی کننده عملکرد محصولات زراعی به‌سرعت رو به توسعه است. بدین منظور آزمایشی در منطقه تربت‌حیدریه با هدف پیش‌بینی عملکرد و کارآیی مصرف آب زعفران با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی انجام گرفت. واسنجی و اعتباریابی مدل‌ها نیز با استفاده از آمار عملکرد محصول و پارامترهای ...  بیشتر