با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سایر موضوعات مرتبط با زعفران
شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی و تجاری‌سازی زعفران مناطق روستایی استان خراسان جنوبی

حمید علیزاده؛ حبیب الله سالارزهی؛ گل بهار پورانجنار

دوره 8، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 575-597

https://doi.org/10.22048/jsat.2020.212516.1375

چکیده
  بررسی چگونگی سوق‌دهی فعالیت‌های سنتی کشاورزی در استان خراسان جنوبی به سمت فعالیت‌های نوآورانه و ارائه‌ی راهبردهای متناسب با آن، همواره از جمله‌ی مسائلی بوده که توجه محققین این استان را بخود مشغول نموده است. از این­رو، هدف اصلی مطالعه حاضر، بر بهره‌گیری از تفکر کارآفرینانه جهت شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی ...  بیشتر