با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
بررسی امکان تولید زعفران (.Crocus sativus L) در سیستم کشت عمودی

لورین علی احمد؛ علی سروش زاده؛ علی مختصی بیدگلی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 161-173

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.21036.1063

چکیده
  با وجود این­که زعفران یکی از گران­ترین گیاهان دارویی در جهان است، اما تاکنون در مورد تولید آن در کشت عمودی مطالعه­ای انجام نشده است. بنابراین رشد و تولید زعفران در دو سیستم کشت متفاوت (عمودی و افقی) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 1393-1392 مورد مقایسه قرار گرفت. بنه­های زعفران در سیستم کشت عمودی در کیسه­های پارچه­ای ...  بیشتر