با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
اثر هورمون‌های مختلف بر القای کالوس، باززایی و تکثیر بنه زعفران (.Crocus sativus L)

عباس صفرنژاد؛ سیده بی بی لیلا علمداری؛ هادی درودی؛ مرضیه دلیر

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1395، ، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.17364

چکیده
  زعفران گیاهی تریپلوئید است که منبع متابولیت‌های ثانویه و یکی از مهمترین محصولات اقتصادی و دارویی ایران می‌باشد. در این مطالعه تکثیر درون شیشه‌ای زعفران با استفاده از دو روش مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرارگرفت. قطعات بنه که به‌عنوان ریزنمونه مورد استفاده قرار گرفتند، پس از ضدعفونی به محیط کشت MS با غلظت‌های مختلف هورمونی مربوط ...  بیشتر