با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
استفاده از بینایی کامپیوتر در تشخیص غیرمخرّب زعفران واقعی و تقلبی

بهروز اکبری آدرگانی؛ مرتضی محمدزاده مقدم؛ مهدی کریمی نوقابی؛ مجتبی محمدپور؛ محمد خلیلیان موحد

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 409-429

https://doi.org/10.22048/jsat.2021.299151.1433

چکیده
  زعفران یکی از گرانترین ادویه­های جهان محسوب می­شود. زعفران ادویه­ای که بسیار مورد تقلب قرار می­گیرد. توسعه تکنیک­های مبتنی بر ابزار ساده، ارزان قیمت، مناسب و سریع در صنایع غذایی جهت تشخیص تقلّباتی همچون تقلّبات زعفران ضروری است. در پژوهش حاضر، ترکیب پردازش تصویر و روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای ارزیابی سریع و غیر مخرّب ...  بیشتر