با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
اثر کاربرد کمپوست و ترکیب کمپوست و بیوچار بر جرم مخصوص ظاهری خاک بستر کاشت و میزان ظهور و رشد اولیه گیاهچه اکوتیپ‌های زعفران

جلال قنبری؛ غلامرضا خواجویی نژاد

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 17-33

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.57414.1178

چکیده
  ظهور جوانه زعفران به فشردگی و ساختمان خاک حساس است. جرم مخصوص ظاهری خاک به عنوان مهم­ترین شاخص کیفیت فیزیکی خاک معرفی می­شود. بر این اساس این آزمایش با هدف بررسی اثر کاربرد کمپوست و کمپوست-بیوچار در بستر کاشت بر میزان ظهور و رشد اولیه گیاهچه اکوتیپ­های زعفران و ارتباط آن با جرم مخصوص ظاهری خاک انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل بسترهای ...  بیشتر