با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
تولید سوخت سبز از ضایعات گیاه زعفران به روش هیدرولیز با اسید رقیق

علی آراسته نوده؛ حسین صحابی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 241-253

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.46262.1132

چکیده
  در این تحقیق به‌منظور تولید شکر قابل تخمیر جهت تولید بیواتانول (سوخت سبز)، هیدرولیز اسید رقیق باقی­مانده گیاه زعفران به‌عنوان یک نمونه مواد لیگنوسلولزی بررسی شده است. ضایعات گیاه زعفران جمع­آوری شده ابتدا با آب مقطر شسته شده و در معرض هوا و نور ­خورشید خشک شده و توسط آسیاب دیسکی ارتعاشی تا 50 میکرومتر آسیاب و در پلاستیک­های ...  بیشتر