با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
ساخت و ارزیابی دستگاه تک‌ساز ردیفی گل زعفران

حامد بخشی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ محمد حسین سعیدی راد؛ محمد حسین آق خانی؛ رقیه پورباقر

دوره 5، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 361-377

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.52095.1157

چکیده
  جداسازی کلاله از بقیه اجزای گل یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در فرآیند تولید زعفران تجاری می‌باشد. مراحل جداسازی ماشینی کلاله از یک توده گل زعفران شامل: الف) تک سازی گل‌ها، ب) ردیف‌کردن گل‌ها، ج) برش دم (قسمت اضافی) گل‌ها و د) جداکردن گلبرگ و پرچم می‌باشد. درواقع بدون تک­سازی و جدا کردن تک‌تک گل‌ها از هم، جداسازی ماشینی کلاله نمی‌تواند ...  بیشتر