با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
اثر شوک درآمدهای نفتی بر صادرات زعفران ایران

سید حسین محمدزاده؛ علیرضا کرباسی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 125-136

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.44171.1128

چکیده
  درآمدهای نفتی نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. درطی سال­های گذشته، به­طور متوسط 60% درآمد دولت و 80% درآمد صادرات ایران از نفت­وگاز بوده است. از دیگرسوی ایران به­عنوان بزرگ­ترین صادرکننده زعفران بخش قابل توجهی از ارزش صادراتی جهانی این محصول را به خود اختصاص داده است. با توجه به تأثیر­گذاری درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به عنوان ...  بیشتر