با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
بررسی تنوع ژنتیکی در زعفران های با بیش از سه کلاله با استفاده از نشانگرمولکولی SSR و ISSR

محمد علی بهدانی؛ علی ایزانلو

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 347-358

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.104167.1266

چکیده
  زعفران زراعی به عنوان با ارزش­ترین ادویه جهان از نظر ژنتیکی کلون مونومورفی بوده، ولی تفاوت­هایی نیز در فنوتیپ و کیفیت گزارش شده است که مهم­ترین تنوع فنوتیپی از نظر زراعی و اقتصادی، وجود گل­های با بیش از سه کلاله است، بنابراین هدف از این تحقیق استفاده از نشانگرهای مولکولی مختلف جهت مطالعه مولکولی زعفران های با بیش از 3 کلاله ...  بیشتر