با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
تأثیر کود زیستی نیتروکسین، پلیمر سوپرجاذب و روش کاشت بر عملکرد گل و بنه زعفران در شرایط دیم خرم آباد

سعید حیدری؛ خسرو عزیزی؛ احمد اسماعیلی

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 461-472

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.81060.1221

چکیده
  به منظور بررسی نقش کودهای زیستی، مواد سوپرجاذب و روش کاشت بر عملکرد گل و بنة زعفران در شرایط دیم، آزمایشی در سال‌های زراعی 94-1393 و 95-1394 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به اجرا در آمد. در این مطالعه‌ عامل‌های کود زیستی نیتروکسین (مصرف 5 لیتر در هکتار و عدم ...  بیشتر