با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سایر موضوعات مرتبط با زعفران
تحلیل اثرات روانشناختی اجتماعی (امنیت شغلی و کیفیت زندگی کاری) بر افزایش رضایت شغلی زعفران‌کاران شهرستان بافق

راضیه جماعتی اردکانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 275-283

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.95424.1253

چکیده
  احساس امنیت شغلی و بهبود کیفیت زندگی کاری از جمله عواملی هستند که ممکن است رضایت شغلی زعفران­کاران را تأثیر قرار دهد و باعث افزایش کارایی آنان شود. هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثرات روانشناختی اجتماعی (امنیت شغلی و کیفیت زندگی کاری) در افزایش رضایت شغلی زعفران­کاران شهرستان بافق بود که با استفاده از تحلیل همبستگی انجام گرفته است. جامعه ...  بیشتر