با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
بررسی عوامل موثر بر صادرات زعفران ایران به کشورهای بریکس (رهیافت پانل دیتا)

محمد آقاپور صباغی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 411-420

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.127233.1293

چکیده
  تحلیل عوامل موثر بر صادرات به‌ویژه در ارتباط با بازارهای جدید در بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد و توسعه صادرات محصولاتی مانند زعفران است. تحقیق حاضر باهدف بررسی عوامل اثرگذار بر صادرات زعفران ایران به کشورهای بریکس انجام‌یافته است. برای این منظور مدل داده‌های پانل در دوره زمانی 2015-1990 به کار گرفته‌شده است. نتایج برآورد ...  بیشتر