با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
بررسی اثر تاریخ، عمق و فاصله کاشت بر رشد بنه و عملکـرد کلاله زعـفران (.Crocus sativus L) در لنگرود گیلان

سید مصطفی صادقی؛ گلنوش دهنادی مقدم؛ حمیدرضا درودیان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 137-144

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7271

چکیده
  به‌منظور بررسی بهترین اثر تاریخ، عمق و فاصله کاشت بر خصوصیات رشد و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) در لنگرود گیلان، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان لنگرود در سال زراعی 1391-1390 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت (A) در سه سطح (25 تیرa1:، 25 مردادa2: و 25 شهریورa3: )، عمق کاشت (B) در دو سطح (سانتی‌متر ...  بیشتر