با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
بررسی تاثیر برخی تیمارهای هورمونی مختلف و نوع ریزنمونه بر کالوس‌زائی زعفران

خدیجه باقری؛ پژمان آزادی؛ میترا غلامی؛ مسعود میرمعصومی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 231-239

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.36767.1120

چکیده
  زعفران زراعی علاوه بر اینکه گران‌ترین ادویه جهان است از نظر وجود متابولیت‌های داروئی مهم و متعدد نیز حائز اهمیت ویژه‌ای است. این گیاه تریپلوئید بوده و ایجاد بذر نمی‌کند. به دلیل عقیم بودن، موفقیت‌های کسب‌شده با روش‌های اصلاح سنتی بسیار اندک بوده است. ارائه یک دستورالعمل کالوس‌زائی کارآمد برای این گیاه از دو جهت مورد توجه است: ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
بررسی تأثیر نوع ریز نمونه و هورمون برکالوس زایی و باززایی زعفران (.Crocus sativus L)

محسن سجادی فرد؛ مقصود پژوهنده

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 195-202

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.10390

چکیده
  زعفران (.Crocus sativus L) یکی از گیاهان دارویی است که دارای مواد مغذی و دارویی می‌باشد. کشت‌بافت زعفران می‌تواند عملکرد کمی و کیفی این محصول را ارتقا داده و درآمدزایی کشاورزان و صادرات آن را افزایش دهد. در این مطالعه 36 نوع ترکیب هورمونی متفاوت در شرایط تاریکی و 9 ترکیب هورمونی متفاوت در شرایط تیمار سرمایی 4‌ درجه سانتی‌گراد با استفاده از ...  بیشتر