با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
برنامه عملیاتی برندسازی محصول زعفران ایران

ابوالفضل معصوم زاده؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ جعفر شمسی؛ خلیل دهنوی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 39-68

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4817

چکیده
  با وجود تولید و صادرات گسترده محصول زعفران ایران، می‌توان گفت هیچ برند قدرتمند و معتبری در بازار جهانی از زعفران ایران مشاهده نمی‌شود. به عبارت دیگر نبود برندهای قدرتمند از زعفران ایران در بازارهای جهانی باعث شده تقریباً هیچ نامی از ایران در این زمینه وجود نداشته باشد.  از این رو آگاهی از اهمیت و جایگاه برندسازی برای محصولات صادراتی ...  بیشتر