با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
اثر محلول‏ پاشی برگی کلات آهن بر برخی صفات فیزیولوژیکی زعفران (Crocus sativus L) در کرمانشاه

الناز زمانی؛ هومن سالاری؛ مختار قبادی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 343-356

https://doi.org/10.22048/jsat.2021.109636.1275

چکیده
  در این پژوهش اثر محلول پاشی کلات آهن بر محتوای نسبی آب برگ، مقدار نشت الکترولیت‏ها، میزان کلروفیل برگ، در این پژوهش اثر محلول‏پاشی برگی کلات آهن بر محتوای نسبی آب برگ، مقدار نشت الکترولیت‏ها، میزان کلروفیل، مقدارکاروتنوئید، مقدار قندهای محلول و میزان پرولین برگ در زعفران بررسی شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی ...  بیشتر

کشاورزی و علوم پایه
بررسی برخی پاسخ‌های فیزیولوژیک سه توده بومی زعفران (.Crocus sativus L) ایران به تنش شوری

مهدی نقی زاده؛ محمود غلامی شبستری؛ محدثه شمس الدین سعید

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 127-136

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7270

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر تنش شوری بر برخی رفتارهای فیزیولوژیکی گیاه زعفران، سه توده بومی جمع‌آوری‌شده از شهرستان‌های گناباد، فردوس و تربت‌حیدریه تحت اثر شوری آب آبیاری با مقادیر هدایت‌ الکتریکی5/0، 3، 6، 9 و 12 دسی زیمنس بر متر طی دو سال آزمایشی در زیر یک محافظ باران و در گلدان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات ...  بیشتر