با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
اثر کود‌های زیستی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گلبرگ زعفران (.Crocus sativus L)

عزیزاله خیری؛ هاجر پارسا؛ محسن ثانی خانی؛ فرهنگ رضوی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 309-322

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.92549.1246

چکیده
  به­منظور بررسی صفات کمی و کیفی گلبرگ زعفران تحت تأثیر منابع مختلف نیتروژن، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1395-1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل، کود ازتوبارور-1 (حاوی ازتوباکتر وینلندی) در دو سطح (1/0 و2/0 درصد)، کود نیترو کارا (حاوی باکتری آزورایزوبیوم کائولینودا) در دو ...  بیشتر