با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سایر موضوعات مرتبط با زعفران
بررسی برخی پاسخهای فیزیولوژیکو عملکردی زعفران (Crocus sativus L.) به تنش شوری تحت تاثیرکاربرد سیلیکون، نانوسیلیکون و پلیمر ابرجاذب

سمیه خوش پیک؛ رضا صدرابادی؛ احمد احمدیان

دوره 9، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 375-393

https://doi.org/10.22048/jsat.2021.292041.1430

چکیده
  به‌منظور مطالعه پاسخ‌های فیزیولوژیک زعفران (Crocus sativus L.) به تنش شوری تحت تأثیرکاربرد سیلیکون، نانوسیلیکون و پلیمر سوپرجاذب آزمایشی به‌صورت کرت‌های یک‌بار خرد‌ شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و دو سال زراعی (98-1396) در مزرعه‌ای واقع در بخش ضیاء الدین شهرستان تربت‌ حیدریه انجام شد. فاکتور اصلی کیفیت آب آبیاری ...  بیشتر