با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران: رویکرد پویای میان گروهی تلفیقی (PMG)

محمدرضا کهنسال؛ امیرحسین توحیدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 34-42

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.9610

چکیده
  نوسانات نرخ ارز به عنوان یک منبع ایجاد ریسک و نااطمینانی اثر بسیار مهمی بر حجم تجارت بین‌الملل و متعاقب آن بر تراز پرداخت‌ها دارد. با توجه به جایگاه مهم زعفران در صادرات غیرنفتی ایران، هدف اصلی این مطالعه بررسی تجربی اثر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای صادرات زعفران ایران در 17 بازار مقصد طی دوره‌ی 91-1371 است. استفاده از برآوردگر میان گروهی ...  بیشتر