با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
تعیین و اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات انواع زعفران بسته‌بندی شده ایران

محمد کاوسی کلاشمی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 43-48

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.9611

چکیده
  ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران در سطح جهان محسوب می‌شود. با توجه به جایگاه این محصول در سبد صادرات غیرنفتی ایران، تدوین راهبرد مناسب صادرات و ثبات درآمد ارزی کشور با تمرکز فعالیت‌های بازاریابی در بازارهای هدف برخوردار از اولویت بالا ضرورتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر به‌منظور اولویت‌بندی بازارهای هدف صادرات انواع ...  بیشتر