با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
بررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفران (.Crocus sativus L)

سیده ملیحه میرهاشمی؛ محمد بنایان؛ احمد نظامی؛ مهدی نصیری محلاتی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 203-216

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.10385

چکیده
  در گیاهان زراعی شاخص سطح برگ، ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور از مهم‌ترین خصوصیات اکوفیزیولوژیکی محسوب می‌شوند که در ارزیابی میزان نور جذب شده، تولید ماده خشک و عملکرد مؤثرند. در این پژوهش برای تعیین روند تغییرات شاخص سطح برگ، تعیین ضریب خاموشی و کارایی مصرف نور در مزرعه یک‌ساله و دوساله زعفران، آزمایشی در چهار سال زراعی از سال 1390 ...  بیشتر