با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سایر موضوعات مرتبط با زعفران
ارزیابی کارایی مصرف آب و ردپای آب در محصول زعفران در ایران

ام البنین بذرافشان؛ زهرا گرکانی نژاد مشیزی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 505-519

https://doi.org/10.22048/jsat.2019.141824.1311

چکیده
  کمبود منابع آب کافی، علاوه بر کاهش روند توسعه کشاورزی در حال حاضر، باعث خسارات و زیان­هایی نیز در آینده خواهد شد. مطالعه حاضر، مطالعه­ای به منظور ارائه راهکارهای پایدار در مدیریت منابع آب با استفاده از مفهوم ردپای آب و کارایی مصرف آب زعفران در سطح ملی از طریق تجزیه و تحلیل خوشه‌ای می­باشد، که با هدف شناسایی اولویت استان­ها ...  بیشتر