با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی چالش یافته با آفلاتوکسین ب1

سیدجواد حسینی واشان؛ احسان محمدیان؛ نظر افضلی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 237-252

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.70025.1203

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی اثر افزودن عصاره هیدروالکلی زعفران بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین چالش یافته با آفلاتوکسین ب 1 بود. بدین منظور تعداد 168 قطعه جوجه بلدرچین یکروزه بطور تصادفی در 28 پن در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. گروه‌های آزمایشی شامل سطوح 0، 3 و 6 میلی‌گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین ب 1، ‌گروه‌ ...  بیشتر