با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
بررسی تاثیر کودهای آلی و میکروارگانیسم‌های موثر((EM بر ویژگی‌های بنه‌های دختری زعفران (.Crocus sativus L)

سعیده مداحی؛ مهدی پارسا؛ مرتضی گلدانی؛ محمد کافی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 37-49

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.34377.1110

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر کود شیمایی و کودهای آلی به‌همراه مصرف میکروارگانیسم‌های مؤثر (EM) بر خصوصیات بنه‌ی زعفران، آزمایشی در سال زراعی 93-1392 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 16 تیمار در شهر ریوش اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل 1-کود شیمایی (حاوی 12 درصد ازت از منبع اوره و نیترات، 8 درصد فسفر، 4 درصد پتاسیم و کلات‌های آهن، ...  بیشتر