دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

1. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان زعفران‌کار برای آزمون کنترل کیفیت محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

بهاره زندی دره غریبی؛ علیرضا کرباسی؛ محمود صبوحی صابونی


2. ارزیابی روش‌های مختلف استخراج بر‌خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره بنه زعفران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

مژگان اسماعیلیان؛ جواد فیضی؛ مسلم جهانی؛ سودابه عین افشار