با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه

2 دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی گروه اگروتکنولوژی

3 زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشگاه حکیم سبزواری

10.22048/jsat.2023.365486.1471

چکیده

بررسی خواص فارماکولوژیک زعفران ومواد موثره آن باتوجه به کاربردهای بالینی و بهداشتی که در انسان می‌تواند داشته باشد،‌ حائزاهمیت است. دیابت بیماری مزمنی است که با کاهش ترشح انسولین ناشی از اختلال در عملکرد سلول‌های بتا در پانکراس یا افـزایش مقاومـتبه انسولین مشخص می‌شود. گرایش به درمان دیابت توسط داروهای گیاهی که دارای عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای شیمیایی هستند،روز به روز گسترش می یابد. این مطالعه برای اولین بار با هدف بررسی تاثیرعصاره آبی بنه زعفران بر میزان گلوکز خون و آنزیم‌های کبدی در موش‌های صـحرایی دیـابتیانجام شد. موش‌های صحرایی نر به‌طور تصادفی به گروه‌های سالم و بیمار بدون درمان و تحتدرمان با دوز‌های 100، 200 و 300 میلی‌گرم بر کیلو‌گرمعصاره آبی بنه زعفران تقسیم شدند. برای القای دیابت از استرپتوزوتوسین استفاده شد. به دنبال تزریق عصاره بنه زعفران میزان مرگ و میر به صورت چشمگیری کاهش یافت. دوزهای 200 و 300 میلی‌گرم برکیلو‌گرماز عصاره آبی بنه زعفران سبب کنترل کاهش وزن موش‌های دیابتی گردیدند به گونه‌ای که دوز 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم نسبت به تیمار کنترل بدون دیابت معنی‌دار نبود. نتایج نشان داد که تزریق عصاره آبی بنه زعفران سبب کاهش معنی‌دار گلوکز ناشتا خون شد. دوز 300 میلی گرم در روز 15 بعد از القا دیابت، سبب کاهش چشمگیری در سطح گلوکز خون گردید به نظر می‌رسد یکی از مکانیسم‌های اثرهیپوگلیسمیک عصاره زعفران که موجب افزایش ترشح انسولین از سلول‌هایبتای پانکراس می‌شودباعث این اتفاق بوده است. دوز 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم سبب کاهش آنزیم‌های کبدی AST و ALT درسرم خونی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره آبی بنه زعفران علاوه بر بر کاهش قند خون و کنترل بیماری دیابت باعث تنظیم فعالیت آنزیم‌های کبدی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of saffron corm Aqueous Extract on blood glucose level Enzymes of Liver Tissue In Streptozotocin-Induced Diabetic Rats

نویسندگان [English]

  • Mahboobeh Naseri 1
  • Alireza Ramandi 2
  • Farahnaz Mohammaditazeabadi 3

1 Department of plant production, university of torbatheydarieh

2 Ferdowsi university of mashhad, faculty of agriculture

3 Hakim Sabzevari University

چکیده [English]

The study of the pharmacological properties of saffron and its active ingredients is important considering the clinical and health applications that it can have in humans. Diabetes is a chronic disease characterized by decreased insulin secretion due to dysfunction of beta cells in the pancreas or increased insulin resistance. The tendency to treat diabetes with herbal medicines, which have fewer side effects than chemical medicines, is spreading day by day. This study was performed for the first time to investigate the effect of aqueous extract of saffron corm on blood glucose and liver enzymes in diabetic rats. Male rats were randomly divided into healthy and sick groups without treatment and treated with doses of 100, 200, and 300 mg/kg aqueous extract of saffron corm. Streptozotocin was used to induce diabetes. The mortality rate decreased significantly after the injection of saffron corm extract. Doses of 200 and 300 mg/kg of aqueous extract of saffron corm controlled weight loss in diabetic rats so that the dose of 300 mg/kg was not significant compared to control without diabetes. The results showed that injection of aqueous extract of saffron corm significantly reduced fasting blood glucose. A dose of 300 mg/kg on day 15 after induction of diabetes caused a significant decrease in blood glucose levels. It seems that one of the mechanisms of the hypoglycemic effect of saffron extract, which increases insulin secretion from pancreatic beta cells, was due to this event. A dose of 300 mg/kg decreased hepatic enzymes AST and ALT in blood serum. The results of this research showed that the aqueous extract of saffron corm, in addition to reducing blood sugar and controlling diabetes, regulated the activity of liver enzymes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plant
  • Blood sugar
  • Corm
  • Liver enzyme