با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 - استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه و پژوهشگر پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات تغییرات اقلیم بر رانت زمین‌های کشاورزی زعفران در استان خراسان رضوی انجام شد. بر این اساس آمار و اطلاعات مورد نیاز از سازمان هواشناسی کل کشور و جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در دوره زمانی 99-1390 جمع­آوری شد. به منظور تحقق اهداف تحقیق، از روش ریکاردین و تکنیک داده­های تلفیقی استفاده شد. در نهایت ارزش حال رانت محاسبه گردید. جهت پیش‌بینی اثر نهایی تغییراقلیم بر رانت زعفران در استان خراسان رضوی از سه سناریوی تغییر اقلیمA1، B1 و AB(بدبینانه، خوش­بینانه و میانی) هیأت بین الدولی تغییر اقلیم تا افق 2100 استفاده شد. بر اساس نتایج، همه شهرستان­های استان خراسان رضوی در دوره مورد بررسی دارای رانت مثبت زعفران هستند. تربت جام با 5350794560 ریال و کاشمر و رشتخوار با 1600794560 ریال به ترتیب بیشترین و کمترین ارزش حال رانت زعفران را دارند. همچنین روند تغییرات رانت در برخی شهرستان­ها مثبت و در برخی شهرستان­ها منفی است. شهرستان­های بجستان، تربت جام، جوین و خوشاب دارای روند افزایشی ارزش رانت هستند. به علاوه، روند رانت شهرستان­های باخرز، تایباد، بردسکن، تربت حیدریه، جغتای، چناران، خلیل آباد و خواف کاهشی است. بر اساس نتایج مدل اثرات ثابت، متوسط دمای سالیانه و متوسط بیشینه دما اثر مثبت و معنادار در سطح احتمال یک درصد، بارش تجمعی اثر مثبت و معنادار در سطح احتمال پنج درصد و اثر متقابل دما و بارش و متوسط کمینه دما اثر منفی و معنادار در سطح احتمال یک درصد بر رانت زعفران در استان خراسان رضوی دارند. با توجه به سناریوهای اقلیمی تا سال 2025، رانت 11/0 درصد در هر هکتار کاهش خواهد یافت. همچنین تا سال 2100، تغییرات رانت ناشی از سناریوهای اقلیمی دما و بارش 326/0 درصد است. با در نظرگرفتن رانت میانگین و سطح زیرکشت کل استان خراسان رضوی در زعفران، 937 میلیارد ریال کاهش در رانت به وجود خواهد آمد. لذا با توجه به اجتناب­ناپذیر بودن تغییرات اقلیم، ارزیابی اثرات آن می­تواند در مدیریت این پدیده مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of The Economic Impacts of Climate Change on Saffron Land Rent in Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Azam Rezaee 1
  • Morteza Yaqubi 2

1 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

2 - Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh and Saffron Institute, University of Torbat Heydarieh, Torbat Heydarieh, Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the impact of climate change on saffron land rents in Khorasan Razavi province. To achieve this goal, relevant data and statistics were gathered from the National Meteorological Organization and the Agricultural Jihad Organization of Khorasan Razavi province between 2011-2020. In doing so, panel data of the Ricardian technique was employed. The net present value of land rent was subsequently calculated. Considering three climate change scenarios, A1, B1, and AB (pessimistic, optimistic, and intermediate) till 2100 of IPCC, the ultimate effect of climate change on saffron land rents in Khorasan Razavi province was predicted. The results indicated that all of the cities in Khorasan Razavi province had positive saffron land rents throughout the study period. Torbat-e-Jam had the highest value of saffron land rent with 535,079,456 Tomans, while Kashmar and Roshtkhar had the lowest value with 160,079,456 Tomans. Moreover, the trend of changes in land rents is positive in some cities and negative in others. Bajestan, Torbat-e-Jam, Jooybar, and Khoshab have an increasing trend in the value of saffron land rent. In addition, the trend of land rent in Bakharz, Taybad, Bardaskan, Torbat Heydariyeh, Joghatai, Chenaran, Khalilabad, and Khaf is decreasing. Based on a fixed effects model, the average annual temperature, cumulative precipitation, and maximum average temperature have a positive and significant effect. In contrast, the interactive effect of temperature, precipitation and minimum average temperature negatively and significantly affect saffron land rents. Considering climate scenarios until 2025, land rent will decrease by 11.0% per hectare. Moreover, changes in land rent caused by temperature and precipitation climate scenarios until 2100 are estimated to be 326.0%. Considering the average land rent and the total saffron cultivation area in Khorasan Razavi province, we will have a decrease of 7.93 billion Tomans in land rent. Given the inevitability of climate change, evaluating its effects can be effective in managing this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Climate Change scenarios
  • Fixed effect model
  • Panel data
  • Ricardian approach
  • Saffron
Akbari, M., Rezaee, A., Shirani bidabadi, F., & Eshraghi, F. (2022). Investigating the relationship between climate change and Total Factor productivity growth of rainfed barley in Iran. Agricultural Economics, 16(1), 81-97. doi.org/10.22034/IAES.2022.540042.1877. (In Persian with English Abstract).
Alijani, F., Karbasi., A., & Mozafari, M. (2012). Survey of the effects of climate change on yield of irrigated wheat in Iran. Agricultural Economics and Development, 19(4), 143-167. (In Persian with English Abstract).
Amirnejad, H., Amouee, A., & Mojaverian, M. (2019). The consequences of climate change in agriculture and its Relationship with Rice producers rent (Case study; Mazandaran province). Agricultural Economics Research, 11(41), 131-148. (In Persian with English Abstract).doi.org/10.20.1001.1.20086407.1398.11.41.7.2
Askari-Khorasgani, O., & Pessarakli, M. (2019). Shifting saffron (Crocus sativus L.) culture from traditional farmland to controlled environment (greenhouse) condition to avoid the negative impact of climate changes and increase its productivity. Journal of Plant Nutrition, 42(19), 2642-2665. doi.org/10.1080/01904167.2019.1659348
Attavanich, W., & McCarl, B.A. (2014). How is CO2 affecting yields and technological progress? A statistical analysis. Climatic Change, 124, 747-762. doi.org/10.1007/s10584-014-1128-x.
Bahadoran, F., Rezaee, A., Eshraghi, F., & Keramatzadeh, A. ?(2020). Evaluation of the climate change impacts on irrigated wheat lands rent in Iran. Journal of Environmental Studies, 46(2), 343-355. (In Persian with English Abstract). doi.org/10.22059/jes.2021.290804.1007932.
 Chen, S., Chen, X., & Xu, J. (2016). Impacts of climate change on agriculture: Evidence from China. Journal of Environmental Economics and Management, 76, 105-124. doi.org/10.1016/j.jeem.2015.01.005.
Etwire, P.M., Fielding, D., & Kahui, V. (2019). Climate change, crop selection, and agricultural revenue in Ghana: A structural Ricardian analysis. Journal of Agricultural Economics, 70(2), 488-506. doi.org/10.1111/1477-9552.12307.
FAO. (2018). The state of the world's biodiversity for food and agriculture. Retrieved from http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/
FAO. (2021). Climate Change and Food Security: Risks and Responses. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Gerkani Nezhad Moshizi, Z., Bazrafshan, O., Ramezani Etedali, H., Esmaeilpour, Y., & Collins, B. (2022). The effect of past climate change on the water footprint trend in saffron at homogeneous agroclimatic regions of Khorasan. Journal of Saffron Research, 10(2), 295-311. (In Persian with English Abstract).
Huong, N.T.L., Bo, Y.S., & Fahad, S. (2019). Economic impact of climate change on agriculture using Ricardian approach: A case of northwest Vietnam. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 18(4), 449-457. doi.org/10.1016/j.jssas.2018.02.006.
IPCC. (2021). Climate Change 2021: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
Jafarzadeh, A., Khashei-Siuki, A., & Shahidi, A. (2015). Modeling of climate change effects on saffron water requirement in south Khorasan province by GIS. Journal of Saffron Research, 3(2), 163-174. (In Persian with English Abstract).
doi.org/10.22077/jsr.2015.292. Jafarzadeh, A., Khashei-Siuki, A., & Shahidi, A. (2015). Modeling of climate change effects on saffron water requirement in south Khorasan province by GIS. Journal of Saffron Research, 3(2), 163-174. (In Persian with English Abstract).
Kazemi-nejad, R., Rezaee, A., Joolaie, R., & Keramatzadeh, A. (2022). Investigating the effects of water resources consumption reduction policies on agricultural sustainability in different climates in Iran. Environment, Development and Sustainability, 24, 1–26.
Koocheki, A., & Seyyedi, S.M. )2020(. Saffron “Seed”, the Corm. In: A. Koocheki and M. Khajeh-Hosseini (Eds.). Saffron: Science, Technology and Health. Elsevier Inc. 93-118.
Koocheki, A., Nassiri, M., Alizadeh, A., & Ganjali, A. (2009). Modeling the impact of climate change on flowering behavior of Saffron (Crocus sativus L.). Iranian Journal of Field Crops Research, 7(2), 583-594. (In Persian with English Abstract).
Kurukulasuriya, P., & Mendelsohn, R. (2007). A Ricardian analysis of the impact of climate change on African cropland. The World Bank. doi.org/10.1596/1813-9450-4305.
Lobell, D.B., & Burke, M.B. (2010). On the use of statistical models to predict crop yield responses to climate change. Agricultural and Forest Meteorology, 150 (11), 1443-1452. doi.org/10.1016/j.agrformet.2010.07.008.
Masseti, E., & Mendelson, R. (2011). The impact of climate change on US agriculture: a repeated cross-sectional Ricardian analysis. Handbook on climate change and agriculture. Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA. doi.org/10.4337/9780857939869.00015.
Mojaverian, S.M., Ahmadi Kaiji, S., & Aminravan, M. (2015). Application of the Ricardian approach to investigating the effect of climate change on agricultural land rent. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 46(3), 481-491. (In Persian with English Abstract).
Molua, Ernest L., & Molua, Ernest L. (2007). The Economic Impact of Climate Change on Agriculture in Cameroon (September 1, 2007). World Bank Policy Research Working Paper No. 4364, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1016260‎.
Rastegaripour, F., & Sheybani, M. (2019). Surveying saffron farmers' view on climate change and adaptation strategies (Case study: Torbat-e Heydarieh city ). Saffron Agronomy and Technology, 7(4), 551-562. (In Persian with English Abstract).
Ray, D.K., Gerber, J.S., MacDonald, G.K., & West, P.C. (2021). Climate change has likely already affected global food production. Plos One, 16(7), e0254202. doi.org/10.1371/journal.pone.0217148.
Rezaee, A., Shirani Bidabadi, F., & Bahadoran, F. (2022). Climate change consequences on rain-fed wheat farming and its relationship with rent in Iran. Agricultural Economics Research, 13(4), 149-159. (In Persian with English Abstract).
Ricardo, D. (1817). The Principles of  Political Economy and Taxation. Johan Murry Publication., London.
Rockström, J., Falkenmark, M., Karlberg, L., Hoff, H., Rost, S., & Gerten, D. (2009). Future water availability for global food production: The potential of green water for increasing resilience to global change. Water Resources Research, 45(7), W00A12. doi.org/10.1029/2007WR006767.
Sahabi, H., & Moallem Banhangi, F. (2021). Evaluation the impact climatic parameters on flowering behaviour and yield of Saffron (Crocus sativus L.) in Razavi and Southern Khorasan Provinces. Saffron Agronomy and Technology, 9(4), 357-373. (In Persian with English Abstract).
Shokrpour, M. (2019). Saffron (Crocus sativus L.) breeding: opportunities and challenges. Advances in Plant Breeding Strategies: Industrial and Food Crops, 6,  675-706. doi.org/10.1007/978-3-030-23265-8_17.
Stiglitz, J.E., & Rosengard, J.K. (2015). Economics of the Public Sector: Fourth International Student Edition. WW Norton and Company.
Tauqeer, H.M., Turan, V., Farhad, M., & Iqbal, M. (2022). Sustainable agriculture and plant production by virtue of biochar in the era of climate change. In Managing plant production under changing environment (pp. 21-42). Singapore: Springer Nature Singapore. doi.org/10.1007/978-981-16-5059-8_2.
Thapa, S., & Joshi, G.R. (2011). A Ricardian analysis of the climate change impact on Nepalese ‎agriculture. ‎  ‎ MPRA Paper 29785, University Library of Munich, Germany, revised Feb ‎‎2011. https://mpra.ub.unimuenchen.de/29785/1/MPRA_paper_29785.pdf
Van Dijk, H., & Szilassi, P. (2021). Climate-smart agriculture as a response to climate change: A review. Science of The Total Environment, 768, 144944. doi.org/10.3390/su142315573.
Van Passel, S., Massetti, E., & Mendelsohn, R. (2012). A Ricardian analysis of the impact of climate change on European agriculture. Environmental and Resource Economics, 67(4), 725-760. doi.org/10.1007/s10640-016-0001-y.
Wang, J., Huang, J., Zhang, L., & Li, Y. (2014). Impacts of climate change on net crop revenue in North and South China. China Agricultural Economic Review, 6(3), 358-378. doi.org/10.1108/CAER-12-2012-0138.
Wiebe, K., Robinson, S., & Cattaneo, A. (2019). Climate change, agriculture, and food security: impacts and the potential for adaptation and mitigation. Sustainable Food and Agriculture, 55-74. doi.org/10.1016/B978-0-12-812134-4.00004-2.
World Health Organization. (2018). Climate change and health: Fact sheet. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health.
Xie, Y., Yu, X., Xu, X., & Wu, J. (2019). Climate change and agriculture: evidence from China. Sustainability, 11(12), 3386. doi.org/10.1016/j.jeem.2015.01.005.