با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

2 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.

چکیده

زعفران یا طلای سرخ یکی از  محصولات استراتژیک کشاورزی است که پتانسیل صادرات غیرنفتی بسیار بالایی برای کشور دارد. با توجه به ممنوعیت استفاده از سموم شیمیایی مصنوعی علیه آفات زعفران و روند رو به رشد کاشت این محصول در کشور و همچنین اهمیت تولید بذر گواهی شده محصولات کشاورزی، یافتن راه‌های کنترل غیر‌شیمیایی آفت و تولید پیاز سالم زعفران، اجتناب ناپذیر می­باشد. در این میان، کنه زعفران Rhizoglyphus robini Claparède  یکی از مهم­ترین آفات زعفران بوده که هرساله خسارت زیادی به پیاز و محصول زعفران وارد می­سازد. در مطالعه‌ی حاضر سمیت اسانس‌های گیاهی از خانواده کاسنی (Compositae) شامل گیاه درمنه Artemisia sieberi Besser، تلخه Acroptilon repens (L.)، کاسنی Cichorium intybus L. و بومادران Achillea millefolium L. روی کنه ماده بالغ زعفران در شرایط آزمایشگاه ارزیابی شد. زیست سنجی به روش تدخینی در داخل پتری دیش 5 سانتی‌متری در تاریکی مطلق، رطوبت نسبی 70 درصد و دمای 26 درجه به مدت 24 ساعت انجام شد. برای هر اسانس 6 غلظت و برای هر غلظت 3 تکرار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اسانس درمنه با  ppm09/160=LC50 دارای بیشترین و اسانس کاسنی با ppm 12/440=LC50 دارای کمترین میزان سمیت بر کنه بنه زعفران بودند. همچنین بیشترین شیب رگرسیون غلظت- مرگ و میر در اثر اسانس تلخه (719/0±801/5) و کمترین آن در اثر اسانس­های درمنه و بومادران مشاهده گردید. بر اساس نقطه شروع سمیت، اسانس درمنه با بیشترین مقدار عرض از مبداء (323/0±177/2-) سریعترین سمیت اولیه را بر کنه در غلظت ppm21/33 ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the fumigant toxicity of several plant essential oils on the saffron stem mite, Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) in laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nateq Golestan 1
  • Arash Honarmand 2

1 Iranian Research Institute of Plant Protection, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Plant Protection Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Saffron or red gold is a strategic agricultural product with a very high non-oil export potential. Considering the ban on the use of synthetic chemical poisons against saffron pests and the growing trend of planting this product in the country, as well as the importance of producing certified seeds of agricultural products, it is inevitable to find non-chemical ways to control the pest and produce certified saffron onions. Meanwhile, the saffron mite Rhizoglyphus robini Claparède is one of the most important pests of saffron, which causes great damage to onions and saffron crops every year. In the present study, the toxicity of four plant essential oils from the Asteraceae family, including Artemisia sieberi Besser, Acroptilon repens (L.), Cichorium intybus L. and Achillea millefolium L., was evaluated on the adult female species of the saffron mite in laboratory conditions. Bioassay was performed by fumigation method inside a 5 cm petri dish in total darkness, with a relative humidity of 70% and a temperature of 26 degrees for 24 hours. For each essential oil, 6 concentrations and 3 repetitions were considered for each concentration. The results of the bioassay by fumigation method showed that the essential oil of A.sieberiwith LC50 = 160.09 ppm has the highest and C. intybus essential oil with LC50 = 440.12 ppm has the lowest toxicity on saffron bulb mite. Also, the highest concentration slope was observed in A. repens essential oil (5.801±0.719) and the lowest was observed in the essential oil of A. sieberi and A. millefolium. Based on the starting point of toxicity, the essential oil of A. sieberiwith the highest intercept (-2.177±0.323) caused the fastest initial toxicity on bulb mite at a concentration of 33.21 ppm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioassay
  • plant-based pesticides
  • essential oils
  • fumigation
  • saffron mite
Bashir, M., Gogi, M.D., Ashfaq, M., AFZAL, D.M., Khan, M.A., & Ihsan, M. (2013). The efficacy of crude aqueous extracts of some plants as grain protectants against the stored grain mite, Rhizoglyphus triticiTurkish Journal of Agriculture and Forestry, 37(5), 585-594. doi: 10.3906/tar-1205-25.
Bakkali, F., Averbeck, S., Averbeck, D., & Idaomar, M. (2008). Biological effects of essential oils. Food & Chemical Toxicology, 46, 446–475. doi: 10.1016/j.fct.2007.09.106.
Bu, G.S., & Li, L.S. (1998). Taxonomic notes on and key to known species of the genus Rhizoglyphus (Acari: Acaridae) from China. Systematic and Applied Acarology, 3(1), 179-182. doi:10.11158/saa.3.1.28.
Camilo, C.J., Alves Nonato, C.D.F., Galvão-Rodrigues, F.F., Costa, W.D., Clemente, G.G., SobreiraMacedo, M.A.C., Galvão Rodrigues, F.F., & Da Costa, J.G.M. (2017). Acaricidal activity of essential oils: a review. Trends in Phytochemical Research, 1(4), 183-198. doi: 20.1001.1.25883623.2017.1.4.2.9.
Diaz, A., Okabe, K., Eckenrode, C.J., Villani, M.G., & Oconnor, B.M. (2000). Biology, ecology, and management of the bulb mites of the genus Rhizoglyphus (Acari: Acaridae). Experimental & Applied Acarology24, 85-113. doi: 10.1023/a:1006304300657.
Fan, Q.H., & Zhang, Z.Q. (2003). Rhizoglyphus echinopus and Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) from Australia and New Zealand: identification, host plants, and geographical distribution. Systematic and Applied Acarology Special Publications, 16, 1-16. doi: 10.11158/saasp.16.1.1.
Ghalehgolabbehbahani, A., Skinner, M., Parker, B.L., Razavi, A., Reese, P., & Davari, A. (2021). A standardized method for rearing Rhizoglyphus robini (Astigmata: Acaridae). Journal of Plant Diseases and Protection, 128, 623-626. doi: 10.1007/s41348-020-00381-3.
Hidayah, M.D.N. (2017). Bioaktivitas Fumigan Ekstrak Daun Kelor Moringa oleifera Terhadap Tungau Umbi Rhizoglyphus robini. Ph.D. Dissertation, Brawijaya University, Indonesia. http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4492
Idrees, A., Qasim, M., Ali, H., Qadir, Z.A., Idrees, A., Bashir, M.H., & Qing, J. (2016). Acaricidal potential of some botanicals against the stored grain mites, Rhizoglyphus triticiJournal of Entomology and Zoology Studies, 4, 611-617.
Koocheki, A., and Khajeh-Hosseini, M. (2019). Saffron: Science, Technology and Health. Woodhead Publishing Limited.
Lopez-Corcoles, H., BrasaRamos, A., Montero Garcia, F., Romero Valverde, M., and Montero Riqueime, F. (2015). Phenological growth stages of saffron plants (Crocus sativus L.) according to the BBCH scale. Spanish Journal of Agricultural Research, 13(3), 1-6. doi: 10.5424/sjar/2015133-7340.
Mahdavi, V., Eslami, Z., Golmohammadi, G., Tajdar-oranj, B., Behbahan, A.K., & Khaneghah, A.M. (2021). Simultaneous determination of multiple pesticide residues in Iranian saffron: A probabilistic health risk assessment. Journal of Food Composition and Analysis, 100, 103915. doi: 10.1016/j.jfca.2021.103915.
Manson, D.C.M. (1972). A contribution to the study of the genus RhizoglyphusClaparede, 1869 (Acarina: Acaridae). Acarologia 13(4), 621-650.
Mirbagheri, S.S., Rafiee, H., & Akbarpour, H. (2019). Market structure analysis and export pattern of Iranian saffron. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 35(5),  8.2-818. (In Persian with English Abstract).
.
Rahimi, H., & Kamali, K. (1993). Laboratory studies on biology of bulb mite Rhizoglyphus robini (Acari; Acaridae) and its damages on saffron Corn in Gonbad and Ghayen. The Scientific Journal of Agriculture Shahid-Chamran University, 16(1, 2), 53-65. (In Persian with English Abstract).
 
Rahimi, H. (2017a). Saffron bulb mite and practical recommendations to reduce damage. Saffron Extended Journal, 1-1(1), 10-15. (In Persian with English Abstract).Rahimi, H. (2017b). Evaluation of mixing several pesticides to disinfect saffron bulb in order to control mites Rhizoglyphus robini. Saffron Extended Journal, 1-2(2), 33-43. (In Persian with English Abstract).Rahimi, H., Nateq Golestan, M., & Kakhki, A. (2018). Exploring the impact of non-chemical methods on the control of bulb mite (RhizoglyphusrobiniClaparède) and yield of saffron (Crocus sativus L.), New Zeland Plant Protection, 71, 93-101. doi: 10.30843/nzpp.2018.71.108.
Rahimi, H., & Nateq Golestan, M. (2020). Preliminary study on non-chemical management factors for bulb mite Rhizoglyphus robini (Acari: Acaridae) control in the saffron crop. Journal of Crop Protection, 9(2), 251-259. doi: 10.13140/RG.2.2.25858.02240.
Sertkaya, E., Kaya, K., & Soylu, S. (2010). Acaricidal activities of the essential oils from several medicinal plants against the carmine spider mite (Tetranychus cinnabarinus Boisd.) (Acarina: Tetranychidae). Industrial Crops and Products, 31, 107-112. doi: 10.1016/j.indcrop.2009.09.009.
SPSS Inc. 2007.SPSSforwindowsuser’sguiderelease 16.SPSS Inc.Chicago, IL.
Tawfik, A.A., & Mahmoud, M.A. (2009). Evaluation the efficacy of some plant extracts against the bulb mite, Rhizoglyphus echinopus (Fumouze and Rabin) (Acari; Acaridae; Astigmata). Journal of Plant Protection and Pathology, 34(2), 1275-1282. doi: 10.21608/JPPP.2019.121977.
Yousofzadeh, F., Jabaleh, I., OlyaieTorshiz, A., & Ahmadian, A. (2018). Investigation acaricide of vegetative material and acaricide on control saffron mite Rhizoglyphus robini in the laboratory condition. Saffron Agronomy and Technology, 6(4), 487-497. (In Persian with English Abstract).Zakiagh, M., Khorramdel, S., Koocheki, A., Nabati, J., Nezami, A., MirshamsiKachki, A., Mollafilabi, A., Rezvani Moghaddam, P., & NassiriMahallati, M. (2021). Criteria for production of standard pathogen-free saffron corms. Saffron Agronomy and Technology, 9(2), 121-141. (In Persian with English Abstract).