با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استادیار، گروه زیست فناوری مواد غذایی، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران.

3 دانشیار، گروه بهنژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

آپوکاروتنوئیدها عامل ارزش اقتصادی در گیاه زعفران هستند، بنابراین جداسازی و مطالعه ژن‌های درگیر در متابولیسم آپوکاروتنوئیدها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق، باتوجه به اهمیت ژن CsUGT در بیوسنتز کروسین و به منظور شناخت بیشتر خصوصیات پروتئین CsUGT، اقدام به جداسازی، همسانه‌سازی و انتقال این ژن به باکتری E.coli سویه DH5α شد. بدین منظور، ابتدا توالی‌ پروتئینی ژن‌ مورد نظر بدست آمد و سپس ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی و فیزیولوژی پروتئین‌ CsUGT توسط سرورها و ابزارهای Protparam، SOPMA، ProtScale، Pfam، ProtComp، SignalP، TMHMM و ChloroP بررسی شد. همچنین با استفاده از سرور Swiss-Model ساختار سه‌بعدی این پروتئین مورد بررسی قرار گرفت و جهت اعتبار سنجی ساختاری مدل ترسیم شده سه‌بعدی، نمودار راماچاندران ترسیم گردید. با توجه به نتایج حاصل، پروتئین CsUGT دارای ثبات در دماهای بالا، قطبی و فاقد دمین آب‌گریز می‌باشد . این پروتئین دارای 462 اسید آمینه و حاوی توالی حفاظت شده پروتئین‌های خانواده گلیکوزیل‌ترانسفراز است. پروتئین CsUGT فاقد ‌ پپتیدهایی با نقش سیگنالی یا سیگنال‌های اتصال دهنده است و جایگاهی سیتوپلاسمی دارد. این تحقیق امکان جداسازی ژن CsGTS زعفران را فراهم و شرایط انتقال آن را به داخل ناقل بهینه نمود. علاوه بر این، نتایج تجزیه و تحلیل ساختار پروتئین CsUGT زمینه را برای مطالعات عملکردی آتی فراهم می‌کند و می‌تواند اطلاعات با ارزشی در رابطه با رفتار و واکنش این آنزیم‌ در مسیر سنتز آپوکاروتنوئیدهای زعفران فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

cloning and bioinformatic analysis of UGT gene in saffron (Crocus sativus L.) of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Habibzadeh 1
  • Seyed Mahdi Ziaratnia 2
  • Ebrahim Dorani-Uliaie 3

1 Graduated with a PhD in Agricultural Biotechnology, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz,Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Food Biotechnology, Research Institute of Food Science and Technology (RIFST), Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Food Biotechnology, Research Institute of Food Science and Technology (RIFST), Mashhad, Iran

چکیده [English]

Saffron is the most expensive spice in the world. The economic value of saffron is due to the existence of apocarotenoids in its stigma. Therefore, the isolation and characterization of genes involving in apocarotenoids metabolism is on particular importance. In this research, beacause the importance of CsUGT gene in crocin biosynthesis, it was isolated, cloned the E.coli strain DH5α. The full length gene was sequenced and registered in the NCBI. In order to characterize CsUGT gene, first the protein sequence was obtained, and then the physical and chemical characteristics and physiology of the CsUGT protein were analyzed by Protparam, SOPMA, ProtScale, Pfam, ProtComp, SignalP, TMHMM and ChloroP servers and tools. Also, using the Swiss-Model server, the 3D structure of this protein was investigated and Ramachandran diagram was drawn to validate the 3D drawn model structure. According to the results, CsUGT protein with 462 amino acids has the conserved sequence of glycosyltransferase family proteins and was identified as a polar protein, stable at high temperatures and without hydrophobic domain. CsUGT protein has no peptide signal or binding signals and has a cytoplasmic location. This research made it possible to isolate the CsGTS gene of saffron and optimized the conditions of its transfer into a vector. In addition, the results of CsUGT protein structure analysis provide the basis for future functional studies and can also provide valuable information regarding the behavior and reaction of this enzyme in the synthesis of saffron apocarotenoids. In addition, these results can be useful in the future programs of Iranian saffron genetic modification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • apocarotenoid
  • crocin
  • phylogenetic analysis
  • modeling