با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری‌های گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

با هدف ارزیابی خاصیت دگرآسیبی و قارچ‌کشی عصاره برگ و بنه زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی علف‌هرز خاکشیر تلخ و قارچ فوزاریوم سولانی آزمایش‌های مستقل به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا ًتصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1401 انجام شد. عامل اول آزمایش دگرآسیبی شامل دو نوع اندام زعفران (برگ و بنه) و عامل دوم هفت غلظت عصاره (صفر، 25/0، 5/0، 1، 5/1، 2 و 4 درصد وزنی- حجمی) بودند. عامل اول آزمایش ضدقارچی شامل دو نوع اندام زعفران (برگ و بنه) و عامل دوم شامل هفت غلظت عصاره (صفر، 0312/0، 625/0، 125/0، 25/0، 5/0 و 1 وزنی-حجمی) بودند. نتایج نشان داد که نوع عصاره بر درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، میانگین زمان جوانه‌زنی، طول و وزن ریشه‌چه، طول و وزن ساقه‌چه و وزن و بنیه گیاه‌چه خاکشیر تلخ معنی‌دار بود و عصاره بنه دارای آثار منفی بیشتری نسبت به عصاره برگ بود. با ‌افزایش غلظت عصاره، اثر بخشی آن نیز بیشتر شد به‌طوری‌که افزایش غلظت عصاره به چهار درصد سبب کاهش معنی‌دار طول و وزن ریشه‌چه، طول و وزن ساقه‌چه، وزن و بنیه گیاه‌چه خاکشیر تلخ شد. نتایج اثر متقابل نشان داد که کم‌ترین درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، طول و وزن تر ریشه‌چه، وزن تر و خشک ساقه‌چه و وزن خشک گیاه‌چه خاکشیر تلخ از غلظت چهار درصد عصاره بنه مشاهده شد. نتایج اثر متقابل نوع عصاره در غلظت عصاره بر قطر کلونی قارچ فوزاریوم سولانی نشان داد که تمام غلظت‌های مورد استفاده برای عصاره بنه مانع از رشد قارچ فوزاریوم در هر چهار مرحله نمونه‌برداری شدند. در عصاره برگ، غلظت‌های 125/0، 25/0، 5/0 و 1 درصد به‌طور کامل مانع رشد قارچ فوزاریوم در هر چهار مرحله نمونه‌برداری شدند. در نهایت نتایج این آزمایش‌ها نشان داد که اثر ضدقارچی و هم‌چنین اثر ممانعت کنندگی از جوانه‌زنی و رشد خاکشیر تلخ در عصاره بنه زعفران بیش‌تر از عصاره برگ است. لذا با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق و انجام پژوهش‌های بیش‌تر و کامل‌تر در زمینه اثر قارچ‌کشی و دگرآسیبی عصاره اندام‌های زعفران می‌توان جهت تولید قارچ‌کش و علف‌کش طبیعی به این عصاره ها توجه بیشتری نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Allelopathic and Antifungal Effects of Saffron (Crocus sativus L.) Aqueous Extract on Germination and Seedling Growth of London rocket (Sisymbrium irio) and Fusarium solani

نویسندگان [English]

  • zahra Tavakoli 1
  • Mehdi Jahani 2
  • Hossein Hammami 3

1 MSc Department of plant pathology, College of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran

2 Associate Professor, Department of plant pathology, College of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran

3 Assistant Professor, Department of Plant Production and Genetics engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran

چکیده [English]

To evaluate the allelopathic and fungicidal effect of saffron leaf and corm aqueous extracts on the germination and growth characteristics of London rocket (Sisymbrium irio) and Fusarium solani, independent experiments were conducted as factorial arrangement based on the completely randomized design with four replications at the Faculty of Agriculture of Birjand University in 2022. Treatments to test the inhibitory effect of saffron extract on London rocket seed germination characteristics including two types of saffron organs (leaf and corm) and seven extract concentrations (0, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, and 4 w/v %). Experimental treatments to investigate the inhibitory effect of saffron extract on the growth of Fusarium solani fungus including two types of saffron organs (leaf and corm) and seven extract concentrations (0, 1, 0.5, 25. 0, 0.125, 0.625, and 0.0312 w/v %). The results showed that the type of extract has an effect on the germination percentage, germination rate, mean germination time, length and fresh and dry weight of radicle, the length, fresh and dry weight of the plumule, seedling dry weight, and the seedling vigor of London rocket were significant, and the corm extract had more negative effects compared to the leaf extract. As the extract concentration increased, its inhibitory effect also increased. The extract concentration of 4% significantly reduced the radicle length and fresh and dry weight, the plumule length and fresh and dry weight, seedling dry weight, and seedling vigor of London rocket compared to the control. The results of the interaction showed that the lowest percentage of germination, germination rate, radicle length and fresh and dry weight, plumule fresh and dry weight and seedling dry weight of london rocket were observed at the concentration of 4 % corm extract. The results of the interaction effect of extract type and extract concentrations on Fusarium solani colony diameter showed that all the concentrations of corm extract inhibited the growth of Fusarium solani in all four stages of sampling. In leaf extract, concentrations of 0.125, 0.25, 0.5 and 1% completely inhibited the growth of Fusarium solani in all four stages of sampling. Finally, the results of these experiments showed that the effect of inhibiting the germination and growth of london rocket as well as the antifungal effect is greater in saffron corm extract than the leaf extract. Therefore, considering the results of this research and conducting more research in the field of allelopathic and fungicidal effects of saffron organ extracts, we can proceed to produce natural herbicides and fungicides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aqueous Extract
  • Biological Control
  • Fungi
  • Germination
  • Weed
Agha, F., Khayat Moghadam, M., & Sadrabadi Haghighi, R. (2013). Investigating the allelopathy saffron (Crocus sativus L.) on the germination indices of cumin, Ajwain and fennel seeds. Seed Research (Seed Science and Technology), 4(1), 52-65. (In Persian with English Summary).
Aghhavani Shajari, M., Rezvani Moghaddam, P., Koocheki, A., Fallahi, H., & Taherpour Kalantari, R. (2015). Evaluation of the effects of soil texture on yield and growth of saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology, 2(4), 311-322. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2015.8624.
Anjum, T., & Bajwa, R. (2007). The effect of sunflower leaf extracts on Chenopodium album in wheat fields in Pakistan. Crop Protection, 26(9), 1390-1394. https://doi.org/ 10.1016/ j.cropro.2006.11.012.
Alipoor, Z., & Mahmoodi, S. (2015). Allelopathic effects of leaf and corm water extract of saffron (Crocus sativus L.) on germination and seedling growth of flixweed (Descurainia sophia L.) and downy brome (Bromus tectorum L.). Saffron Agronomy and Technology, 3(1), 13-24. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2014.9606.
Asgarpour, R., Khajeh-Hosseini, M., & Khorramdel, S. (2015). Effect of aqueous extract concentrations of saffron organs on germination characteristics and preliminary growth of three weed species. Journal of Saffron Research, 3(1), 81-96. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22077/jsr.2015.314.
Ataei, A.O., & Hashemloian, B.D. (2007). The study of increasing roots shoots and hairy roots production by different extracts of saffron (Crocus sativus) in mungbean (Vicia radiate) seedlings. 2nd International Symposium of Saffron Biology and Technology. Acta Horticulturae, 739, 215-221.
Azizi, E., Alimoradi, L., Jahani Kondori, M., & Siahmargouei, A. (2013). Evaluation of allelopathic effects of saffron extract on germination and early growth of gipsophylla pilosaand rapistrum rugosum. Journal of Plant Environmental Physiology, 8(2), 1-12. (In Persian with English Summary). Bhowmik, P., & Inderjit, C. (2003). Challenges and opportunities in implementing allelopathy for natural weed management. Crop Protection, 22, 661-671. https://doi.org/10.1016/S0261-2194(02)00242-9.
Eghbali, S., Rashed Mohasel, M., Nasiri mahalati, M., & Kazerooni monfared, E. (2008). Allelopathic potential of shoot and corm of saffron residues on wheat, rye, vetch and bean. Iranian Journal of Field Crops Research, 6(2), 227-234. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22067/gsc.v6i2.2429.
Feizi, H., Kamali, M., Jafari, L., & Moghaddam, P.R. (2013). Phytotoxicity and stimulatory impacts of nanosized and bulk titanium dioxide on fennel (Foeniculum vulgare Mill). Chemosphere, 91(4), 506-511. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.12.012.
Fernandez, J.A., Escribano, J., Piqueras, A., & Medina, J. (2000). A glycoconjucate from corms of saffron plant (Crocus sativus L.) inhibits root growth and affects in vitro cell viability. Journal of Experimental Botany, 51(345), 731-737.
Ghesmati, M., Aminifard, M.H., Abdollahi, M., & Shakeri, M. (2018). Allelopathic effects of saffron (Crocus sativus L.) on germination and seedling growth characteristics of wild barley (Hordeum spontaneum) and couch grass (Agropayron repense). Saffron Agronomy and Technology, 6(1), 35-48. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2017.54263.1163.
Ghorbany, M., Falahati Rastegar, M., & Jafarpour, B. (2010). The use of some herbal products to control the disease of cumin with Fusarium oxysporum f sp. Cumin. Journal of Iranian Plant Protection Research, 24(1), 1-7. https://doi.org/10.22067/jpp.v1389i24.3840.
Gomes, I.S., Oliveira, C.S., Pelosi, A.P., Pacheco, L.C.P.S., Benett, C.G.S., & Benett, K.S.S. (2016). Evaluation of physiological quality of lettuce and rocket salad seeds in the presence of purple nutsedget extract. African Journal of Agricultural Research, 11(21), 1887-1893. https://doi.org 10.5897/AJAR2016.10956.
Hajian Far, R., & Zarbakhsh, A. (2006). Identification of pathogenic factors of wave spot and alternaria stem canker of tomato in major production areas in the country. Summary of articles of the 77th Congress of Iranian Herbal Medicine. Agriculture and Natural Resources Campus of Tehran University. [In Persian].
Hammami, H., Jahani, M., Shoshtary, M., & Noferesti, F. (2020). Evaluation of Allelopathic and Antifungal effects of different concentrations of aqueous leaves and corm extracts of saffron (Crocus sativus L.) on common purslane and Penicillium fungi. Journal of Saffron Research8(2), 255-267. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22077/jsr.2020.3196.1123.
Izadi-Darbandi, E., & Hosseini Evari., Z. (2017). Study of Flora and structure of weed communities of saffron fields in Kashmar and KhalilAbad counties. Journal of Saffron Research, 11(21), 1887-1893. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22077/jsr.2017.523.
Kafi, M., Rashed Mohassel, M.H., Kochaki, A., & Molafilabi, A. (2002). Saffron, Technology of Production and Processing. First Edition. Zaban and Adab Publications, Mashhad. p. 1-250. [In Persian].
Khorramdel, S., Shabahang, J., and Rostami, Z. (2011). Studying the effect of the alterative effect of the aqueous extract of walnut leaves on the germination characteristics of Morel and Common lambsquarters. National Conference of Natural Products and Medicinal Plants. Jump North Khorasan University of Medical Sciences, p. 154. [In Persian].
Maleki Khezerlou, M., Ehtemam, M.H., Karimmojeni, H., & Zeinali bady, H. (2017). Allelopathic effect of Crocus sativus genotypes against Convolvulus arvensis. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 30(1), 173-183. (In Persian with English Summary).
Meyghani, F. (2003). Allelopathy from Concept to Application. Incident Beam Press, Iran. p. 41-107. (In Persian).
Milajerdi, A., Bitarafan, V., & Mahmoudi, M. (2015). A review on the effects of saffron extract and its constituents on factors related to neurologic, cardiovascular and gastrointestinal diseases. Journal of Medicinal Plants, 14 (55), 9-28. (In Persian with English Summary).
Mojab, M., & Mahmodi, M. (2008). Allelopathic effects of shoot and root water extracts of Hoary cress (Cardaria draba) on germination characteristic and seedling growth of Sorghum (Sorghum bicolor L.). Crop Production, 1(4), 65-78. (In Persian with English Summary).
Musavi, S.A., Feizi, H., Ahmadian, A., & Izadi Darbandi, E. (2018). The allopathic effects of organs’ extracts of saffron plant on the growth and germination of Hordeum murinum L. and Descurainia sophia L.. Saffron Agronomy and Technology, 6(2), 219-236. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2017.62688.1197.
Muzaffar, S., Rather, S.A., & Zaman Khan, K. (2016). In vitro bactericidal and fungicidal activities of various extracts of saffron (Crocus sativus L.) stigmas from Jammu & Kashmir, India. Cogent Food and Agriculture, 2(1), 1158999. https://doi.org/10.1080/23311932.2016.1158999.
Muzell Trezzi, M., Vidal, R.A., Balbinot Junior, A.A., von Hertwig Bittencourt, H., & Da Silva Souza Filho, A.P. (2016). Allelopathy: driving mechanisms governing its activity in agriculture. Journal of Plant Interactions, 11(1), 53-60. https://doi.org/10.1080/17429145.2016.1159342.
Qasem, J.R. (1992). Pigweed (Amaranthus spp.) interference in transplanted tomato (Lycopersicom esculentum). Journal of Horticulture Science, 67, 421-428. https://doi.org/10.1080/00221589.1992.11516267.
Rashed, M.H., Gherekhloo, J., & Rastgoo, M. (2009). Allelopathic effects of saffron (Crocus sativus L.) leaves and corms on seedling growth of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and lambsquarter (Chenopodium album). Iranian Agricultural Research Journal, 7, 51-61. (In Persian with English Summary).
Rubio-Moraga, Á., Gerwig, G.J., Castro-Díaz, N., Jimeno, M.L., Escribano, J., Fernández, J.A., & Kamerling, J.P. (2011). Triterpenoid sapand onins from corms of Crocus sativus: localization, extraction and characterization. Industrial Crops and Products, 34(3), 1401-1409.
Rubio-Moraga, Á., Gómez-Gómez, L., Trapero, A., Castro-Díaz, N., & Ahrazem, O. (2013). Saffron corm as a natural source of fungicides: The role of saponins in the underground. Industrial Crops and Products, 49, 915-921. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.06.029.
Saghi, A., Rashed Mohassel, M. H., Parsa, M., & Hammami, H. (2016). Phytoremediation of lead-contaminated soil by Sinapis arvensis and Rapistrum rugosum. International Journal of Phytoremediation, 18(4), 387-392. https://doi.org/10.1080/15226514.2015.1109607. 
Salari, A., Feizi, H., Gharari, F., & Bano, F. (2018). Influence of saffron (Crocus sativus L.) extract organs on seed germination and seedling growth of cumin and tomato. Journal of Saffron Research, 6(2), 219-232. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22077/jsr.2018.1490.1059.
Seigler, D.S. (1996). Chemistry and mechanism of allelopathic interaction. Agronomy Journal, 88, 876-885. https://doi.org/10.2134/agronj1996.00021962003600060006x.
Shakeri, M., Aminifard, M.H., Abdollahi, M., & Ghesmati, M. (2019). Effect of allelopathic aqueous extract of leave and corm (Crocus sativus L.) on germination criteria of rye (Secale cereale L.) and oats (Avena ludoviciana L.). Journal of Saffron Research, 7(1), 29-41. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22077/jsr.2019.92.1001.
Soltanipoor, M., Moradshahi, A., Rezaei, M., Kholdebarin, B., & Barazandeh, M. (2006). Allelopathic effects of essential oils of Zhumeria majdae on Wheat (Triticum aestivum) and Tomatto (Lycopersicon esculentum). Iranian Journal of Biology, 19, 19-28.  (In Persian with English Summary). Taheri, K., Saboora, A., & Kiarostami, K. (2011). Allelopathic effect of saffron (Crocus sativus L.) on germination and seedling growth of four sorghum (Sorghum bicolor L.) cultivars. Iranian Journal of Biology, 24, 89-103. (In Persian with English Summary).
Vahidi, H., Kamalinejad, M., & Sedaghati, N. (2002). Antimicrobial properties of Croccus sativus L. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 1(1), 33-35.
Vyvyan, J.R. (2002). Allelochemicals as leads for new herbicides and agrochemicals. Tetrahedron, 58, 1631-1646.
Wahyuni, D.S.C., Van der Kooy, F., Klinkhamer, P.G.L., Verpoorte, R., & Leiss, K. (2013). The use of bio-guided fractionation to explore the use of leftover biomass in Dutch flower bulb production as allelochemicals against weeds. Molecules, 18, 4510-4525. https://doi.org/10.3390/molecules18044510.
Williamson, G.B. (1990). Allelopathy. In: J. B. Grace and D. Thilman (eds) Perspectives on plant competition. San Diego, California. Academic Press.