با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت-گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان

چکیده

زعفران از گیاهان بومی و ارزشمند ایران است که مصرف صحیح عناصر غذایی و تنظیم‌کننده‌های رشدی، در رشد و نمو و تولید محصول آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر غلظت‌های مختلف فورکلرفنورن و نیترات‌پتاسیم بر خصوصیات بنه‌های دختری و عملکرد زعفران می‌باشد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام شد. محلول پاشی در این مطالعه، مرحله اول در اوایل اسفند ماه و مرحله دوم در اوایل فروردین ماه انجام شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده اثرمتقابل فورکلرفنورن 5/2 و 5 میلی‌گرم‌در‌لیتر در سطح نیترات پتاسیم 500 میلی‌گرم‌در‌لیتر موجب کاهش تعداد بنه های دختری شد. ویژگی هایی مانند وزن بنه های دختری بیش از 7 گرم در مترمربع، قطر بنه، تعداد گل در مترمربع، میزان سافرانال، کروسین و پیکروکروسین در استفاده از تیمار اثرمتقابل فورکلرفنورن 5 میلی‌گرم‌در‌لیتر و نیترات پتاسیم 1000 میلی‌گرم‌در‌لیتر افزایش قابل توجهی پبدا کردند. بیشترین وزن تر و خشک کلاله به ترتیب به میزان 49/11 و 15/1 گرم در مترمربع با تیمار فورکلرفنورن در سطح 5 میلی‌گرم در لیتر حاصل شد. همچنین استفاده از نیترات پتاسیم در سطح 1000 میلی‌گرم در لیتر موجب افزایش وزن تر و خشک کلاله به ترتیب به میزان 22/10 و 01/1 گرم در مترمربع شد. بیشترین طو کلاله در تیمار فورکلرفنورن 10 میلی‌گرم‌در‌لیتر و نیترات پتاسیم 250 میلی‌گرم‌در‌لیتر به‌دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده محلول پاشی فورکلرفنورن با غلظت 5 و نیترات پتاسیم با غلظت 1000 میلی‌گرم در لیتر، بهترین نتیجه را بر صفات مورد مطالعه داشت. به‌طورکلی نتایج آزمایش کنونی حاکی از تأثیر مثبت محلول پاشی زعفران با فورکلرفنورن و نیترات پتاسیم، روی خصوصیات رشدی و عملکرد کلاله و بنه آن دارد. در کنار بهره‌مندی از نیترات پتاسیم به‌عنوان منبع تغذیه‌ای برای افزایش فتونستز و رشد گیاه، استفاده از ترکیباتی مانند فورکلرفنورن باعث انتقال بهتر و بیشتر هیدرات‌های کربن تولید شده از منبع به مخزن می شود که افزایش وزن بنه‌های دختری را به دنبال خواهد داشت.

واژه‌های کلیدی: بنه دختری، تعداد گل، سافرانال، عناصر غذایی، وزن بنه، کلاله

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of foliar application of potassium nitrate and the forchlorfenuron on the yield of saffron flowers and corms

نویسندگان [English]

  • Nasim Rezvani 1
  • Majid Pouryousef 2
  • Afshin Tavakoli 3

1 Ph.D. Student of Agronomy, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Associate Prof., Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

3 Associate Prof., Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Saffron, a cherished native plant of Iran, holds immense value, and its optimal growth and development hinge on the precise administration of nutrients and growth regulators. However, scant information exists concerning the nutritional attributes and the impacts of external application of growth regulators on its overall performance. This study intends to scrutinize the influence of varying concentrations of forchlorfenuron and potassium nitrate on the attributes of daughter corms as well as the ultimate saffron yield. Through this investigation, a deeper understanding of the relationship between growth regulators, nutrients, and saffron production can be attained, shedding light on the potential avenues for enhancing its cultivation and yield. This experiment was conducted as a factorial based on a randomized complete block design in the research farm of Zanjan University. According to the results, the interaction effect of forchlorfenoren 2.5 and 5 mg.liter-1 and potassium nitrate 500 mg.liter-1 decreased the number of daughter corms. Characteristics such as the weight of daughter corms of more than 7 grams per square meter, corm diameter, number of flowers per square meter, and the amount of safranal, crocin, and picrocrocin showed a significant increase due to the interaction of forchlorfenoren 5 mg.liter-1 and potassium nitrate 1000 mg.liter-1. The highest wet and dry weight of the stigma was 11.49 and 1.15 grams per square meter, respectively, with the treatment of furchlorfenoren at the level of 5 mg.liter-1. Also, the use of potassium nitrate at the level of 1000 mg.liter-1 increased the fresh and dry weight of the stigma by 10.22 and 1.01 grams per square meter, respectively. The maximum stigma length was obtained in treating furchlorfenoren 10 mg.liter-1 and potassium nitrate 250 mg.liter-1. Based on the outcomes derived from foliar application experiments, it is advisable to consider utilizing a concentration of 5 mg.liter-1 for forchlorfenuron and 1000 mg.liter-1 for potassium nitrate during the period extending from March to April. This recommendation holds under the premise that environmental conditions are conducive, encompassing factors such as favorable temperatures for foliar spraying. This practice is particularly relevant to the climatic conditions prevalent in the Zanjan region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corm weight
  • daughter corm
  • number of flowers
  • nutritional elements
  • safranal
  • stigma
Aitoubahou, A., & Elotmani, M. (1999). Saffron cultivation in Morocco. Harwood Academic Publications, Amsterdam, Poland. p. 154.
Akbarian, M.M., Heidari Sharifabad, H., Noormohammadi, G., & Darvish Kojouri, F. (2020). The effect of potassium, zinc and iron foliar application on the production of saffron (Crocus sativa L.). Annals of Biological Research, 3(12), 5651-5658.
Alipoor Miandehi, Z., Mahmodi, S., Behdani, M.A., & Sayyari, M.H. (2013). Effect of manure, bio-and chemical fertilizers and corm size on saffron (Crocus sativus L.) yield and yield components. Journal of Saffron Research, 1(2), 73-84. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22077/jsr.2013.435.
Alirezaie Noghondar, M., Arouiee, H., Rezazadeh, H., Shoor, M., & Bayat, H. (2012). Study the role of some macro elements on corm yield and colchicine contention Colchicum kotschyi Boiss. (Colchicaceae) under soilless culture conditions. Journal of Horticultural Science, 25(4), 425-433. (In Persian with English Summary).  https://doi.org/10.22067/JHORTS4.V1390I0.11772.
Amiri, M.E. (2008). Impact of animal manures and chemical fertilizers on yield components of saffron (Crocus sativus L.). American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 4, 274-279.
Amirian, F., & Kargar, S.M.A. (2016). Evaluation of gibberellic acid, corm size and phosphoric fertilizer on yield and other traits of saffron (Crocus sativus L.) (Ghaen Ecotype). Journal of Saffron Research, 4(1), 134-148. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22077/jsr.2016.398.
Amirshekari, H., Sorooshzadeh, A., Modaress Sanavy, A., & Jalali Javaran, M. 2007. Study of effects of root temperature, corm size, and gibberellin on underground organs of saffron (Crocus sativus L.). Iranian Journal of Biology, 19(1), 5-18. (In Persian with English Summary).
Antognozzi, E., Battistelli, A., Famiani, F., Moscatello, S., Stanica, F., & Tombesi, A. (2020). Influence of CPPU on carbohydrate accumulation and metabolism in fruits of Actinidia deliciosa. Science Horticulture, 65, 37-47.
Armak, A.A., Hassan Feizi, M., & Panah, A. (2021). Influence of nitrogen, acid humic and nitrogen, phosphorus- soluble bacteria on saffron (Crocus sativus L.) corm reproduction and flower production of torbat heydarieh landrace. Iranian Journal of Seed Science and Technology, 10(2), 73-84. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22092/IJSST.2020.342852.1341.
Arteca, R.N. (2000). Plant Growth Substances Principles and Application. Translated by: Fathi, G., and Esmaielpour, B. Publications University of Mashhad, 72, 161-162.
Asthir, B., Kaur, A., & Basra, A.S. (1998). Do phytohormones influence the uptake and metabolism of sucrose in spikelets of wheat? Phyton Horn, 38, 293–299.
Azizi Zehan, A.A., Kamgar Haghighi, A.A., & Sepaskhah, A.R. (2008). Crop and pan coefficients for saffron in a semi-arid region of Iran. Journal of Arid Environments, 72, 270- 278.
Baskaran, V., & Abirami, K. (2022). Effect of plant growth regulators on yield and quality in gladiolus under Bay Island conditions. Journal of Horticultural Science, 9(2), 213-216.
Bayat, H., Aminifard, M.H., & Alirezaie Noghondar, M. (2019). The effects of NPK fertilizers on growth, ornamental traits and corm yield of wild species of colchicum (Colchicum kotschyi Bioss). Iranian Journal of Horticultural Science, 49(4), 939-947. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.240370.1309.
Behdani, M.A., Zamani, Gh., Fallahi, H.R., Sayyari Zohan, M.H., & Samadzadeh, A. (2018). Evaluation of replacement corms growth criteria of saffron in response to different organic and conventional production systems. Journal of Saffron Agriculture and Technology, 5(2), 133-147. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2016.40887.
Borzenkova, R.A., & Borovkova, P. (2003). Developmental patterns of phytohormone content in the cortex and pith of potato tubers as related to their growth and starch content. Russian Journal of Plant Physiology, 50(1), 119-124.
Chaji, N., Khorassani, R., Astaraei, A.R., & Lakzian, A. (2020). Effect of phosphorous and nitrogen on vegetative growth and production of daughter corms of saffron. Journal of Saffron Research, 1, 1–12. (In Persian with English Summary).
Chopde, N., Patil, A., & Bhande, M.H. (2019). Growth, yield and quality of gladiolus as influenced by growth regulators and methods of application. Plant Archives, 15(2), 691-694.
De Juan, A., Moya, A., Lopez, S., Botella, O., Lopez, H., & Munoz, R. (2003). Influence of the corm size and the density of plantation in the yield and the quality of the production of corms of Crocus sativus L.  International Technology Education Association, 99, 169-180.
Dhua, R.S., Roychoudhury, R., Ray, S.K.D., & Kabir, J. (2005). Staggering the lychee fruit harvest. Acta Horticulture, 665, 347-354.
Elmi, S., Behdani, M.A., & Fallahi, H. (2018). The effect of concentration and duration of soaking coriander in potassium nitrate on flower yield and chlorophyll fluorescence indices of saffron. The first national conference on new opportunities for agricultural production and employment in the east of the country (in order to achieve the goals of the resistance economy), Birjand, Iran, 11-14 May 2018, p. 91-97. [In Persian].
Emami, M., Armin, M., & Jami Moeini, M. (2018). The effect of foliar application time of organic and chemical fertilizers on yield and yield components of saffron. Saffron Agronomy and Technology, 6(2), 167-179. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2017.72599.1211.
Fan, G.R., Xiao, H.Y., Liu, S.J., Liu, Y., & Luo, L.S. (2006). Influences of N-(2-chloro-4-pyridyl)-N'-phenylurea (CPPU) on starch, reducing sugar content and amylase activity of nonastringent persimmon (Diospyros kaki Linn). Plant Physiology Communications, 3, 454–456.
Farhadi, N., & Alizadeh Salteh, S. (2018). The effect of forchlorfenuron on bulblet formation, antioxidant characteristics and phytochemicals compounds of persian shallot (Allium hirtifolium). Scientific Journal of Horticultural Sciences, 31(3), 565-576. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22067/JHORTS4.V31I3.56997.
Ghoname, A., Fawzy, Z.F., El-Bassiony, A.M., Riadand, G.S., & Abd El-Baky, M.M.H. (2017). Reducing onion bulbs flaking and increasing bulb yield and quality by potassium and calcium application. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 13(2), 123-133.
Gresta, F., Avola, G., Lombardo, G.M., Siracusa, L., & Ruberto, G. (2009). Analysis of flowering, stigmas yield and qualitative traits of saffron (Crocus sativus L.) as affected by environmental conditions. Science of Horticulture, 119(3), 320-324.
Gukasyan, I.A., Golyanovskaya, S.A., & Grishunina, E.V. (2005). Effect of role transgenes, IAA and kinetin on starch content and the size of starch granules in tubers of in vitro potato plants. Russ Journal of Plant Physiology, 52, 809–813.
Hoseinifard, M., Ghorbani Javid, M., Allahdadi, I., & Soltani, E. (2018). The effect of hormone priming and corm weight on the yield of flowers and characteristics of daughter corms of saffron in the first year. Saffron Agronomy and Technology, 6(1), 3-15. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2017.62317.1196.
Hosseini, M., Sadeghiand, B., & Aghamiri, S.A. (2004). Influence of foliar fertilization on yield Saffron (Crocus sativus L.). Acta Horticulturae, 650, 195-200.
Hosseini, M., Sadeghiand, B., & Aghamiri, S.A. (2004). Influence of foliar fertilization on
yield of saffron (Crocus sativus L.). In: Proceedings of the 1st International Symposium on Saffron Biology and Biotechnology. Acta Horticulturae, 650, 207-209.
Hou, Y.R., Wang, B.G., Feng, X.Y., & Yang, Y. (2012). Residues of plant growth regulators in fruit and regulation on fruit quality in summer black grape. Journal of Fruit Science, 29, 36–41.
Humphery, T. (2005). Evaluation of the new active forchlorfenuron in the product Sitofex 10 EC plant growth regulator. Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority. Australia. p. 1-30.
Jabbari, M., Khayyat, M., Fallahi, H.R., & Samadzadeh, A. (2018). Influence of saffron corm soaking in salicylic acid and potassium nitrate on vegetative and reproductive growth and its chlorophyll fluorescence indices. Journal of Saffron Agriculture and Technology, 5(1), 21-35. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2017.38893.
Jabbari, M., Khayyat, M., Fallahi, H.R., & Samadzadeh, A.R. (2017). Influence of saffron corm soaking in salicylic acid and potassium nitrate on vegetative and reproductive growth and its chlorophyll fluorescence indices. Saffron Agronomy and Technology, 5(1), 21-35. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2017.38893.
Jin, H. (2010). The effect of CPPUon growth development and endogenous hormones in cucumber. M.S. Thesis. Shandong Agricultural University, Qingdao, Shandong, P. R. China. P, 8.
Kafi, M. (2002). Saffron, Production and Processing. Ferdowsi University of Mashhad Press. pp. 276. [In Persian].
Kumar, R., Virendra, S., Kiran, D., Sharma, S., & Ahuja, P.S. (2019). State of art of saffron (Crocus sativus L.) agronomy: A Comprehensive Review. Food Reviews International 25(1), 44-85.
Leite, V.M., Rosolem, C.A., & Rodrigues, J.D. (2003). Gibberellin and cytokinin effects on soybean growth. Scientia Agricola, 60(3), 537-541.
Liu, F., & Zhou, Y.W. (2009). Effects of salicylic acid on bulb development and relation to endogenous hormone contents in two species of lily. Plant Physiology Journal, 11, 1085–1088.
Mashayekhi, K., Soltani, A., & Kamkar, B. (2006). The relationship between corm weight and total flower and leaf numbers in saffron. Proceedings 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology. 28-30 October 2006, Mashhad, Iran. p. 93-96.
Ming-Hua, Y., Sen-Rong, H., Ai-Ping, W., Guo-Wei, L., Wei-Zhong, K., & Xue-Mei, Y. (2015). Plant regeneration from corm segments and evaluations on physiological and photosynthetic characteristics in plantlets of red bud taro[J]. Plant Science Journal, 33(3), 396-404.
Molina, R.V., Valero, M., Navarro, Y., Guardiola, J.L., & García-Luis, A. (2005). Temperature effects on flower formation in saffron (Crocus sativus L.). Scientia Horticulturae, 103(3), 361-379.
Molina, R.V., Valero, M., Navarro, Y., Guardiola, J.L., & Garcia Luice, A. (2005). Temperature effects on flower formation in saffron (Crocus sativus L.). Sciatica Horticulture, 103, 361-379.
Mollafilabi, A., & Shoorideh, H. (2009). The new methods of saffron production. 4th National Festival of Saffron, Khorasan Razavi, Iran, 27-28 October 2009. P. 45. [In Persian].
Naghdibadi, H., Omidi, H., Golzad, A., Torabi, H., & Fotoukian, M. (2011). Change in crocin, safranal and picrocrocin content and agronomical characters of saffron (Crocus sativus L.) under biological and chemical of phosphorous fertilizers. Journal of Medicinal Plants, 10(40), 58-68. (In Persian with English Summary). https://doi.org/20.1001.1.2717204.2011.10.40.7.4.
Nasiri Mahallati, M., Koocheki, A.S., & Boroumand Rezazadeh, Z. (2019). Investigation of the effect of weight and storage period of coriander on the allocation of photosynthetic materials in saffron. Iranian Journal of Crop Research, 5(1), 166-155. (In Persian with English Summary). Nassour, M., & Hediwa, M. (2016). The effect of using humic acid on the growth, flowering, and reproductive factors of gladiolus (Gladiolus hybrid cv. queen, s. blush). Tishreen University Journal for Research and Scientific Studies-Biological Sciences Series. 38(6).
Omidi, F., Naghdi Badi, H., Golzad, A., Torabi, H., & Footoukian, M.H. (2009). The effect of chemical and bio-fertilizer sources of nitrogen on qualitative and quantitative yield of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Medicinal Plants, 2(30), 98-109. (In Persian with English Summary). https://doi.org/20.1001.1.2717204.2009.8.30.11.4.
Ramazan, A., Hafiz, I.A., Ahmad, T., & Abbasi, N.A. (2010). Effect of priming with potassium nitrate and dehusking on seed germination of gladiolus (Gladiolus Alatus L.). Pakistan Journal of Botany, 42(1), 247-258.
Ramazan, A., Hafiz, I.A., Ahmad, T., & Abbasi, N.A. (2018). Effect of priming with potassium nitrate and dehusking on seed germination of gladiolus (Gladiolus Alatus L.) Pakistan Journal of Botany, 42(1), 247-258.
Saeed Akram, M., Ashraf, M., & Aisha Akram, N. (2009). Effectiveness of potassium sulfate in mitigating salt-induced adverse effects on different physio-biochemical attributes in
Sunflower (Helianthus annus L.). Journal of Flora, 204, 471-483.
Sakhabutdinova, A.R., Fatkhutdinova, D.R., Bezrukova, M.V., & Shakirova, F.M. (2003) Salicylic acid prevents damaging action of stress factors on wheat plants. Bulgarian Journal of Plant Physiology, (special issue), 314–319.
Sasani, R., Khazaei, H.R., & Nezami, A. (2010). Effects of gibberellin, benzyl adenine, zeatine hormones and temperature on dormancy breaking of potato minituber (Solanum tuberosum L.). Journal of Horticultural Science, 23(2). (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22067/JHORTS4.V1388I2.2587.
Shakeri, M., Aminifard, M., Behdani, M., & Tabatabaei, S. (2018). Study of the effect hormone of gibberellic acid and corm weight on vegetative and yield traits of saffron (Crocus sativus L.). Journal of Plant Production, 25(2), 153-165. (In Persian with English Summary).  https://doi.org/10.22069/JOPP.2018.13972.2256.
She, L.F., Xia, Y.P., Chang, L., Xiao, Y.M., Ren, Z.M. & Zhang, L. (2014). Biochemical and physiological responses of bulblets of Lycoris aurea to exogenously applied N-(2-chloro-4-pyridyl)-N1-phenylurea, The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 89(5), 549-556.
Sheibani, M., Azghandi, A.V., & Nemati, S.H. (2007). Induction of somatic embryogenesis in saffron using thidiazuron (TDZ). Pakistan Journal of Biological Sciences, 10, 3564-3570.
Shiraiwa, N., Kikuchi, K., Honda, I., Shigyo, M., Yamazaki, H., Tanaka, D., Tanabe, K., & Itai, A. (2011). Characterization of endogenous gibberellins and molecular cloning of a putative gibberellin 3-oxidase gene in bunching onion. Journal of the American Society for Horticultural Science, 136(6), 382-388.
Singh, K.P., Ramachandran, N., & Uma, S. (2015). Growth, flowering, corm yield and corm-rot incidence as affected by level and frequency of potassium application in gladiolus (Gladiolus grandifloras L.). Indian Journal of Agricultural Science, 67(9), 404-406.
Tabatabaeian, J., Hassanian Badi, S., & Kadkhodaee, A. (2020). Effect of micronutrient foliar application on quantitative and qualitative traits of saffron (Crocus sativus L.). Saffron Agronomy and Technology, 8(2), 147-163. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22048/jsat.2019.179188.1342.
Taiz, L., & Zeiger, E. (2010). Plant Physiology, Fifth edition. Translated by: Kafii, M., Zand, E., Kamkar, B., Abasi, F., Mahdavi, M. Publications University of Mashhad, Mashhad. pp, 337-347-368-381-383.
Tang, X.R., Tan, Z.W., Li, Z.L., & Yu, T.Q. (2002). Effects of CPPU and PP333 on three starch synthase activities and grain quality of hybrid rice. Hybrid Rice, 17, 44–46.
Teixcia, D.S., & Jaime, A. (2003). The cut flower, postharvest condition. Biological Science Journal, 3, 406-442.
Teymouri, P. (2012). The effect of organic and chemical fertilizers on agronomic and morphological traits of saffron (Crocus sativus L.). MSC Thesis, Faculty of Agriculture, Birjand University, Iran, p. 64.
Trewavas, A. (1983). How do plant growth substances work? Plant, Cell and Environment, 4, 203-228.
Wang, Q.M. (2016). Effect of CPPU on growth and endogenous phytohormonne contents of balsam pear (Momordica charantia L.) fruit. Journal of Agriculture and Life Sciences, 5, 513–517.
Watanabe, H. (1989). The use of growth regulators applied to stem cuttings of lilies. Bulletin of the Nara Agricultural Experiment Station, 20, 67–71.
Xia, Y.P., Huang, C.H., Zheng, H.J., & Gao, X.C. (2015). Advances in research on bulb development of Lilium spp. and its physiological mechanisms. Acta Horticulturae Sinica, 32, 947–953.
Xiao, Y.M., She, L.F., Chang, L., & Xia, Y.P. (2017). Effect of three plant growth regulators on the bulb development of Lycoris radiata L. Acta Agriculturae Nucleatae Sinica, 27, 1409–1415.
XU, C. (2016). Studies on Physiological and Biochemical Changes During the Formation of Swollen Lotus Rhizomes. M.S. Thesis. Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu, P. R. China. P. 12.
Yang, Y.G., Zhang, H.S., Li, Y.L., & Yu, J.H. (2011). Endogenous hormone content in relation to thickening of carrot fleshy root during summer season in plateau region. Chinese Journal of Eco-Agriculture, 19, 342–346.
Zabihi, H., & Feizi, H. (2014). Saffron response to the rate of two kinds of potassium fertilizers. Saffron Agronomy and Technology, 2(3), 191-198. (In Persian with English Summary).  https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7809.
Zaferanchi, S., Safari, M., Safari, V., & Mohamadinejad, G. (2011). The effect of plant growth regulators, naphthalene acetic acid and benzyl amino purine and performance characteristics of four genotypes of sesame. Journal of Crop Production in Environmental Stress, 2, 49-62. [In Persian].
Zhao, F. (2012). Effect of CPPU on some physiology-biochemistry traits and epigenetics in     Triticum aestivum L. M.S.C Thesis. Agricultural University of Hebei, Baoding, Hebei, P. R. China. P. 56.
Zheng, R.R. (2011). Investigation on the influence of plant growth retardants on plant growth and bulb carbohydrate accumulation in Lilium oriental hybrids ‘Sorbonne’. Ph.D. Thesis. Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, P. R. China.