با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی بیرجند، بیرجند، ایران

2 استاد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

4 دانشیار علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

زعفران به دلیل خواص فراوان به عنوان گرانترین گیاه دارویی و ادویه­ای در جهان شناخته شده است. این گیاه دارای متابولیت­های ثانویه فراوان بوده که مهم­ترین آنها شامل کروسین، پیکروکروسین و سافرانال می­باشد. شرایط مختلف خشک کردن و نگهداری سبب کاهش کیفیت و مواد مؤثره کلاله زعفران شده که از ارزش و اعتبار آن جهت صادرات کاسته است. این پژوهش با هدف بررسی چگونگی حفظ خصوصیات کیفی، مواد مؤثره و کاهش بار میکروبی کلاله خشک زعفران در طی مدت انبارداری انجام شد. به این منظور کلاله­های خشک شده زعفران با استفاده از بسته­های سه لایه (پلی اتیلن-پلی استر-پلی اتیلن) و سه نوع اتمسفر شامل هوا، خلأ و N2 بسته­بندی شدند. سپس بسته­ها در دمای اتاق و برای مدت 80 روز نگهداری شدند. هر 20 روز یکبار غلظت گازهای اکسیژن، دی­اکسید­کربن، خواص فیزیکوشیمیایی، بار میکروبی­کل و تصویر روبشی نمونه­ها اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد بهترین نمونه جهت حفظ خصوصیات فیزیکوشیمیایی کلاله زعفران بسته­های حاوی اتمسفر غنی از نیتروژن بود، بطوریکه میزان کروسین و پیکروکروسین به ترتیب 1/0 و 3/0 درصد کاهش یافت، در صورتیکه مقدار سافرانال 3/0 درصد افزایش نشان داد. همچنین بار میکروبی­کل به میزان 1 سیکل لگاریتمی نسبت به روز اول انبارداری در بسته­های حاوی اتمسفر خلأ کاهش یافت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نیز نشان داد نمونه­های تحت اتمسفر نیتروژن مانند نمونه شاهد دارای تورم سلولی و ذرات حبابی شکل همراه با پارگی غشای سلولی و فروپاشی سلول بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Vacuum and Active Packaging on the Qualitative Characteristics and Microbial Load of Dry Saffron Stigma (Crocus sativus L.)

نویسندگان [English]

  • Zohreh Birjandi Toroghi 1
  • ّFarid Moradinezhad 2
  • Razieh Niazmand 3
  • Hassan Bayat 4

1 MSc Degree in Medicinal Plants, Horticultural Sciences, Birjand Faculty of Agriculture, Birjand, Iran

2 Professor of Horticultural Sciences, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Birjand, Iran.

3 Associate Professor, Department of Food Chemistry, Institute of Food Sciences and Industries, Mashhad, Iran.

4 Associate Professor of Horticultural Sciences, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, Birjand, Iran.

چکیده [English]

    Saffron is known as the most expensive spice in the world due to its many medicinal properties. This plant has many secondary metabolites, the most important of which are crocin, picrocrocin, and safranal. Different drying and storage conditions have caused a decrease in the quality and effective ingredients of saffron stigma, which has reduced its value and credibility for export. This research aimed to explore methods for preserving the quality and microbial characteristics of dry saffron stigma during storage. Saffron stigmas were packed using three-layer packages (polyethylene-polyester-polyethylene) under three atmospheres: air, vacuum, and N2.The packages were then stored at room temperature for 80 days. Once every 20 days, the concentration of oxygen gases, carbon dioxide, physicochemical properties, total microbial load and sample scanning image were measured. The results showed that the best samples for maintaining the physicochemical characteristics of saffron stigma were packages containing nitrogen-rich atmosphere, so the amount of crocin and picrocrocin decreased by 0.1% and 0.3%, respectively, while the amount of safranal increased by 0.3%. Also, the total microbial load decreased by one logarithmic cycle compared to the first day of storage in packages containing a vacuum atmosphere. Electron microscope images also showed that the samples under nitrogen atmosphere, like the control sample, had cell swelling and bubble-shaped particles along with cell membrane rupture and cell collapse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified atmosphere packaging
  • Vacuum packaging
  • Crocin
  • Saffron flavor and aroma
  • Total microbial count
Azar Pazhouh, E., & Sharaiei, P. (2017). Conditions for keeping saffron flowers in cold storage. Saffron Promotional Magazine, 1(1), 34-40. [In Persian].
Akbarian, M., Shahidi, F., Varidi, M.J., Koochaki, A., & Roshank, S. (2019). Investigation of the effect of cold plasma on the microbial and chemical properties of saffron. Journal of Saffron Agriculture and Technology, 7(4), 425-439. (In Persian with English Summary). http://doi.org/10.22048/jsat.2019.112244.1276.
Ein Afshar, S., Sharayei, P., Shoremage, E., & Niazmand, R. (2014). Effect of modified atmosphere packaging on the physicochemical properties of saffron flower during storage. Journal of Iranian Food Science and Industry Research, 10(3), 224-231.(In Persian with English Summary).
Roytvand, S., Sedaghat, N., Varydi, M., & Mohebbi, M. (2017). Investigation of aloe vera cover coating and packaging on quality characteristics and shelf life of dried seedless barberry. Science and Technology Research Journal, 15(85), 141-150. (In Persian with English Summary).
 Sedaghat, N., Moradi, Gh., Khoshnodinia, S., & Koochaki, A. (2015). The effect of atmospheric packaging conditions on the physicochemical, microbial and sensory characteristics of dry pistachios of Ohadi variety. Iranian Food Science and Technology Research Journal, 11(5), 546-559. (In Persian with English Summary).
Shourmij, E., Ain Afshar, S., Niazmand, R., & Sharaiei, P. (2014). Investigation of the effect of storage temperature and depending on the species on the quantitative and qualitative characteristics of saffron flower packed under modified atmosphere. Journal of Research and Innovation in Food Sciences and Industries, 1(4), 283-294. (In Persian with English Summary).
Motevali, A., Shahbazi, E., Hashemi, S.J., & Tabatabai Kalor, R. (2019). Changes of some quality characteristics of apricot fruit packed with modified atmosphere. Agricultural Mechanization and Systems Research, 21(74), 680-688. (In Persian with English Summary). https://doi.org/10.22092/erams.2019.124936.1297.
Brown, R.B., Emily, C., Forauer, A., & Dennis, D.G. (2018). Effect of modified atmosphere packaging on the growth of spoilage microorganisms and listeria monocytogenes on fresh cheese. Journal of Dairy Science, 101(9), 5–7. https://doi.org/10.3168/jds.2017-14217.
Fallahi, H.R., Abbasi, S., Bohlooli, A., Hosseini, S.R., Hosseini, A.H., & Pahlavan, Z. (2021). Saffron vegetative growth as affected by transplanting and direct corm planting under field conditions. Journal of Horticulture and Postharvest Research, 4(1), 1–10.
Fernandes, L., Ermelinda, L., Hidalgo, M., Gomes, A., & Ramalhosa, E. (2020). Effect of modified atmosphere, vacuum and polyethylene packaging on physicochemical and microbial quality of chestnuts (Castanea sativa) during storage. International Journal of Fruit Science,  20(52), 5785–5801. https://doi.org/10.1080/15538362.2020.1768619.
Ghirardello, D., Contessa, C., Valentina, N., Zeppa, G., Rolle, L., Gerbi, V., & Gotta, R. (2015). Effect of storage conditions on chemical and physical characteristics of hazelnut (Corylus Avellana L.). Postharvest Biology and Technology Journal, 81(3), 37–43. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.02.014.
Hosseini, S.I., Farrokhi, N., Shokri, Kh., Khani, M.R., & Shokrie, B. (2018). Cold low pressure O2 plasma treatment of Crocus sativus : An efficient way to eliminate toxicogenic fungi with minor effect on molecular and cellular properties of saffron. Journal of Food Chemistry, 15(257), 310-315. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.03.031.
Kirtil, F., Kilercioglu, M., Halil, M., & Oztop, M.H. (2015). Modified atmosphere packaging of foods. Reference Module in Food Science, First Edition, 1-6.  https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.03218-2.
Konarska, A. (2014). The structure of the fruit peel in two varieties of malus domestica borkh. (Rosaceae) before and after Storage. Protoplasma, 250(3), 701–714. https://doi.org/10.1007/s00709-012-0454-y.
Leufven, A., Sedaghat, N., & Habibi, M.H. (2015). Influence of different packaging systems on stability of raw dried pistachio nuts at various conditions. Iranian Food Science and Industry Research Journal, 8(5), 576–581. (In English with Persian Summary).
Mogharabi, A., Zamindar, N., Khosravi, E., & Ghorbani, Z. (2020). The effects of oliveria decumbens essential oil and chitosan on physicochemical, microbial and sensory characteristics of grated carrots in polypropylene packaging under modified atmosphere during storage. Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 9(2), 203- 220. https:// 10.22101/JRIFST.2020.209697.1127.
Mozhdehi, F., Ardakani, S.A., Sedaghat, N., & Sedaghat, N. (2017). Effect of modified atmosphere packaging (MAP) on the moisture and sensory property of saffron. International Journal of Scientific Engineering and Technology, 7(5), 00115. https://doi.org/10.15406/mojfpt.2017.05.00115.
Mozhdehi, F., Ardakani, S.A., Sedaghat, N., & Sedaghat, N. (2018). Effect of modified atmosphere packaging (MAP) and storage temperature on colour, flavour, and aroma of saffron. International Journal of Scientific Engineering and Technology, 7(5), 40-43. https://doi.org/10.5958/2277-581.2018.00010.4.
Mzabri, I., Legsayer, M., Kouddane, N., Boukroute, A., & Berrichi, A. (2017). Effect of drought stress on the growth and development of saffron (Crocus sativus L.) in Eastern Morocco. Atlas Journal of Biology, 8(5), 4894-4901.
Nawaz, Sh., Malik , A., Fukai, S., Prakash, A., & Bhandari, B. (2018). Effects of three types of modified atmospheric packaging on the physicochemical properties of selected glutinous rice. Journal of Stored Products Research, 76(2), 85–95. https://doi.org/10.1016/j.jspr.2018.01.005.
Niazmand, R., & Yeganehzad, S. (2020). Capability of oxygen ‑ scavenger sachets and modified atmosphere packaging to extend fresh barberry shelf life. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 7(28), 1–14. https://doi.org/10.1186/s40538-020-00195-3.
Punumong, P., Sangsuwan, Y., Kim, S., & Rattanapanone, N. (2016). Combined effect of calcium chloride and modified atmosphere packaging on texture and quality of minimally-Processed Litchi Fruit. Chiang Mai Journal of Science, 43(3), 556–569. http://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/ Contributed Paper.
Rifath, A., Rosita, B.D., Prasantha, D., & Yatiwala, S. (2021). Effect of modified atmosphere storage on quality characteristics of dehydrated jack fruits. Sri Lanka Journal of Technology, 2(1), 1–7.
Salou, Th., Gontard, N., Guillard, V., Guilbert, S., Caroline, S., Nathalie, G., & Gaucel, S. D. (2021). Benefit of modified atmosphere packaging on the overall environmental impact of packed strawberries. Postharvest Biology and Technology Journal, 177(2021), 111521. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2021.111521.
Taglienti, A., Sequoia, P., Cafiero, C., Ricotta, M., & Ceredi, B. (2011). Hayward kiwifruits and plant growth regulators: detection and effects in post-harvest studied by magnetic resonance imaging and scanning electron microscopy. Food Chemistry Journal, 126, 731–736. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.11.050
Toulabi Nejad, M., & Sadeghi, Kh. (2019). Research aper farmers’ strategies in the face of droughts and examination of the factors affecting those strategies: A case study of roshtkhar county. Journal of Rural Research, 9(4), 608–627. http://dx.doi.org/.
Wang, M., Gurrierec, J., Fuchao, L., Maynard, S., & Ming. A. (2021). Convergence and divergence of sugar and cytokinin signaling int development. International Journal of Biological Macromolecules, 182(2), 680-688. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.024.
Zoran, A., Ljubomir, S., & Fallik, E. (2017). Quality evaluation and antioxidant activity of mini sweet pepper cultivars during storage in modified atmosphere packaging (MAP). Romanian Biotechnological Letters, 22(1), 12214.